Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Dubno

Dubno 100, 261 01 Příbram 1

Zřizovatelem je Středočeský kraj
logo kraj

Telefon: 318 679 041
Email: .
IČ: 00659771

Menu

Přeložit

Přihlásit

Přihlásit se mohou jen registrovaní uživatelé (učitelé)!


PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2020/2021

Přijímací řízení se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 59 až 61), a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění.


Pro tento školní rok byl vydán zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve kterém se upravují pravidla přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020.

Vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k přijímacím zkouškám si můžete přečíst v tiskové zprávě.


Vybraná ustanovení školského zákona o přijímací řízení

Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení (novelizace od 1. 11. 2018)

Aktuality

  • 19. 5. 2020 byly zaslány pozvánky a informační dopisy uchazečům o obory zakončené maturitní zkouškou, které mají naši školu uvedenou v přihlášce na 1. místě
  • Uchazečům o obory zakončené maturitní zkouškou, které mají naši školu uvedenou v přihlášce na 2. místě, byli odeslány informační dopisy, jejichž součástí je identifikační číslo uchazeče. Pod tímto číslem budou uchazeči uvedeni na výsledkové listině přijímacího řízení.
  • 8. 6. 2020 proběhnou jednotné přijímací zkoušky, nezapomeňte přinést čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem!
  • 16. 6. 2020 vyhlásí ředitel školy výsledky 1.kola přijímacího řízení do oborů zakončených maturitní zkouškou
  • 23. června 2020 je nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku v 1. kole (platí pro všechny obory). Pokud neodevzdáte zápisový lístek v dané lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, tzn. uchazeč nebudete na daný obor přijati.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek do oborů zakončených maturitní zkouškou

Jednotné přijímací zkoušky pro maturitní obory proběhnou pouze v jednom termínu a to dne 8. 6. 2020. Podrobnosti naleznete v pozvánce.

Pozvánka 1 strana

Informace k přijímacímu řízení do oborů zakončených maturitní zkouškou

V tomto školním roce se koná jednotná přijímací zkouška pouze v termínu 8. 6. 2020, druhý termín nebude vypsán. Uchazeč dělá jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl na 1. místě. Pouze uchazeči, kteří měli na 1. místě uvedený obor bez maturitní zkoušky, skládají zkoušku na škole uvedené na 2. místě.

Výsledky jednotné přijímací zkoušky budou platné pro obě školy, na které se uchazeč hlásí.

Oproti loňskému roku byl prodloužen limit na vypracování testu jak z českého jazyka a literatury na 70 minut, tak z matematiky na 85 minut.

Účastník bude mít právo nahlížet do spisu dne 4. 6. 2020 od 8:00 hod do 11:00 hod na personálním oddělení.

16. 6. 2020 ředitel školy zveřejní výsledky přijímacího řízení do oborů zakončených maturitní zkouškou v anonymizované podobě. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude zasláno pouze uchazečům, kteří nejsou přijati.

Rozhodnutí o přijetí bude v anonymizované podobě zveřejněno na webových stránkách školy pod identifikačním číslem uchazeče a zároveň bude vyvěšeno na venkovní nástěnce školy. Rozhodnutí o přijetí nebude zasíláno poštou. Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru odevzdáním (odesláním) zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 23. června 2020. Pokud uchazeč/ZZ neodevzdá zápisový lístek v dané lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, tzn., uchazeč nebude na daný obor přijat. 

Nejpozději do 31. 8. 2020 musí uchazeč předložit na personálním oddělení vysvědčení z posledního ročníku ZŠ, kterým dokládá splnění povinné školní docházky.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníků oborů VL

Jak postupovat dále?

A. Byli jste přijati a jste pro daný obor rozhodnuti

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru odevzdáním (odesláním) zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 23. června 2020.

Ukázka správného vyplnění zápisového lístku

Pokud neodevzdáte zápisový lístek v dané lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, tzn. nebudete na daný obor přijati.

Více školský zákon č. 561/2004 Sb. § 60e a zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 § 16.

B. Byli jste přijati na jeden obor, ale zatím neznáte výsledky o přijetí na druhý obor, který preferujete

To se týká zejména situace, kdy se hlásíte kromě oboru zakončeného výučním listem také na obor zakončený maturitní zkouškou. V tomto případě je vhodné vyčkat s odevzdáním zápisového lístku až po té, co budete znát výsledky z obou oborů. Zápisový lístek totiž nelze odevzdat opakovaně (kromě výjimky institutu nového rozhodnutí viz níže). 

Zákon s touto možností počítá, a proto je nejzazší termín odevzdání zápisového lístku pro všechny obory shodný, a to do 23. června 2020.

C. Nebyli jste přijati

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné. Je zde ale jiná možnost. Jakmile se uvolní místa (např. z důvodu nezájmu přijatých uchazečů o studium na této škole), ředitel školy může díky institutu nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče a tohoto uchazeče na volné místo přijmout. O této skutečnosti byste byli informováni.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníků

Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení včetně kritérií, formy, způsobu hodnocení a předpokládaného počtu přijímaných žáků do 1. ročníků oborů zakončených maturitní zkouškou a výučním listem.

Kritéria, formy, způsob hodnocení a počty přijímaných žáků do 1. ročníků oborů zakončených maturitní zkouškou

Kritéria, formy, způsob hodnocení a počty přijímaných žáků do 1. ročníků oborů zakončených výučním listem

Přijímací řízení do vyšších ročníků školního roku 2020/2021

Vyplněné a potvrzené přihlášky do vyšších ročníků (včetně potvrzení od lékaře) odevzdávejte do 30. dubna 2020

Kritéria a počty přijímaných žáků do vyšších ročníků.

 

  • Poslední aktualizace: pátek 05 červen 2020, 14:32:38.

Návštěvnost webu: Dnes: 74 >> Tento týden: 986 >> Tento měsíc: 986 >> Celkem: 1400082

Go to top