Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Dubno

Dubno 100, 261 01 Příbram 1

Zřizovatelem je Středočeský kraj
logo kraj

Telefon: 318 679 041
Email: .
IČ: 00659771

Menu

Přeložit

Přihlásit

Přihlásit se mohou jen registrovaní uživatelé (učitelé)!


PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2020/2021

Přijímací řízení se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 59 až 61), a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění.


Pro tento školní rok byl vydán zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve kterém se upravují pravidla přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020.

Vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k přijímacím zkouškám si můžete přečíst v tiskové zprávě.


Vybraná ustanovení školského zákona o přijímací řízení

Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení (novelizace od 1. 11. 2018)

Aktuality

  • 30. 6. 2020 byly zákonným zástupcům přijatých uchazečů zaslány informační dopisy ke studiu na naší škole
  • Bylo ukončeno 1., 2. a 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

Volná místa do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

  • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) - 2 volná místa

Výsledky 3. kola přijímacího řízení 2020

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2020

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2020 do oborů zakončených maturitní zkouškou

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude zasláno pouze uchazečům, kteří nejsou přijati.

Rozhodnutí o přijetí bude v anonymizované podobě zveřejněno na webových stránkách školy pod identifikačním číslem uchazeče a zároveň bude vyvěšeno na venkovní nástěnce školy. Rozhodnutí o přijetí nebude zasíláno poštou. Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru odevzdáním (odesláním) zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 23. června 2020. Pokud uchazeč/ZZ neodevzdá zápisový lístek v dané lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, tzn., uchazeč nebude na daný obor přijat. 

Nejpozději do 31. 8. 2020 musí uchazeč předložit na personálním oddělení vysvědčení z posledního ročníku ZŠ, kterým dokládá splnění povinné školní docházky.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníků oborů VL

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníků

Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení včetně kritérií, formy, způsobu hodnocení a předpokládaného počtu přijímaných žáků do 1. ročníků oborů zakončených maturitní zkouškou a výučním listem.

Kritéria, formy, způsob hodnocení a počty přijímaných žáků do 1. ročníků oborů zakončených maturitní zkouškou

Kritéria, formy, způsob hodnocení a počty přijímaných žáků do 1. ročníků oborů zakončených výučním listem

Přijímací řízení do vyšších ročníků školního roku 2020/2021

Vyplněné a potvrzené přihlášky do vyšších ročníků (včetně potvrzení od lékaře) odevzdávejte do 30. dubna 2020

Kritéria a počty přijímaných žáků do vyšších ročníků.

 

Go to top