PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025


 

Přijímací řízení do 1. ročníků pro školní rok 2024/2025

Přijímací řízení se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění účinném od 1. 1. 2024 (§ 59 až § 64) a vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání platném od 1. 1. 2024.

Více naleznete na stránkách MŠMT v článku Přijímání do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, na stránkách CERMATU Jednotná přijímací zkouška a informačním webu prihlaskynastredni.cz.

Digitální informační systém pro elektronické podání přihlášek na střední školy naleznete na stránkách dipsy.cz.

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich ZZ do 1. ročníků školního roku 2024/2025 (soubor pdf)


Aktuality

Bylo ukončeno přihlašování do 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2024/2025. Uchazečům, kteří podali přihlášku papírově nebo hybridně, byla odeslána pozvánku k jednotných přijímacím zkouškám poštou. Uchazeči, kteří podali přihlášku elektronicky přes DIPSY, najdou pozvánku přímo v DIPSY. Pokud Vám pozvánka nepřijde do 5. 4. 2024, zavolejte na personální oddělení na tel. č. 318 679 046.

POZOR! Na pozvánce k přijímací zkoušce pečlivě zkontrolujte adresu školy, na které má uchazeč konat přijímací zkoušky. Škola nemusí odpovídat pořadí uvedeném na přihlášce. Uchazeči může být přiřazena na oba termíny stejná škola, ačkoliv podává na tuto školu pouze jednu přihlášku.


Přihláška a další přílohy k přihlášce

Do prvního kola lze podat přihlášku do 3 oborů bez talentových zkoušek + 2 oborů s talentovou zkouškou, tzn. pokud se uchazeč hlásí pouze do oborů bez talentových zkoušek, vyplní na přihlášce pouze 3 školy (obory) v pořadí, v jakém se chce na školy dostat (1 = největší zájem o školu). Pokud použije papírový tiskopis, na všech přihláškách musí zachovat stejné pořadí.

Způsob podání přihlášek:

 • elektronicky prostřednictvím informačního systému o přijímacím řízení DIPSY na základě prokázání totožnosti (elektronická identita),
 • v podobě výpisu získaného z DIPSY bez prokázání totožnosti,
 • na tiskopisu stanoveném MŠMT

Termín podání přihlášky bez talentové zkoušky je od 1. února do 21. února 2024 (termín upraven MŠMT).

Součástí přihlášky jsou přílohy – především lékařský posudek pro daný obor, hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání a doporučení z pedagogicko-psychologické poradny pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání (pouze u maturitních oborů pro úpravu podmínek u JPZ).

 Co všechno musím spolu s přihláškou odevzdat?

 • hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělání (vydá základní škola, pokud nelze, pak doložit vysvědčení za poslední 2 ročníky na ZŠ)
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (nechat potvrdit lékařem pro daný obor, lze využít 1 potvrzení pro více oborů, které budou v posudku uvedené) - formulář ke stažení níže
 • doporučení školského poradenského zařízení (vydá pedagogická poradna - u uchazečů žádajících úlevu u přijímacích zkoušek - jen maturitní obory)
 • doložení splnění povinné školní docházky (pokud je uchazeč stále žákem základní školy, tuto přílohu neodevzdává  a doloží ji do 30. 8. 2024)
 • prohlášení o datové schránce (pro vlastníky datové schránky FO povinné, pro ostatní dobrovolné) - formulář ke stažení níže

   + cizinci:

 • čestné prohlášení o pobytu cizince (povinné pouze pro cizince) - formulář ke stažení níže
 • čestné prohlášení o prospěchu pro uchazeče s dočasnou ochranou (nepovinné, pouze pro uchazeče z Ukrajiny v případě potřeby) - formulář ke stažení níže
 • potvrzení oprávněnosti pobytu cizince (povinné pro uchazeče cizince, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, nebylo-li dosud vydáno, předloží nejpozději při zahájení vzdělání)
 • žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce (nepovinné, pouze pro uchazeče z Ukrajiny v případě potřeby) - formulář ke stažení níže

Více podrobností naleznete v předpokladech a kritériích - viz tabulka níže. 

 

Předpoklady (podmínky), kritéria, počty přijímaných žáků, obory vzdělání - 1. kolo

 Obor 

 Přijímaných žáků 

 Předpoklady a kritéria přijímacího řízení 

 Zakončení

 39-41-L/01 Autotronik

11

předpoklady a kritéria

 maturitní zkouška 

 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost 

 30 

 maturitní zkouška 

 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

 12

 maturitní zkouška 

 39-08-M/01 Požární ochrana 

 23 

 maturitní zkouška 

 26-51-H/01 Elektrikář

 20

předpoklady a kritéria

 závěrečná zkouška (výuční list) 

 36-52-H/01 Instalatér

 14

 závěrečná zkouška (výuční list) 

 23-68-H/01 Mechanik opravář motor. vozidel

 20 

 závěrečná zkouška (výuční list) 

 23-51-H/01 Strojní mechanik

 12

 závěrečná zkouška (výuční list) 

 

Průběh přijímacího řízení

 • nejpozději do 31. ledna 2024 vyhlásí škola prostřednictvím ředitele školy 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníků 2024/2025, včetně stanovení předpokladů a kritérií pro přijetí a počtu přijímaných žáků do jednotlivých oborů.
 • do 21. února 2024 je třeba podat přihlášku včetně požadovaných příloh.
 • nejpozději do 29. března 2024 by měl uchazeč maturitního oboru obdržet pozvánku k jednotným zkouškám z českého jazyka a literatury a matematiky
 • 12. a 15. dubna 2024 se konají jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky - týká se pouze maturitních oborů. Pokud se uchazeč pro vážné důvody nemůže ke zkoušce dostavit, může nejpozději do 3 dnů svoji neúčast písemně omluvit řediteli školy, a tím požádat o náhradní termín pro její vykonání.
 • 29. a 30. dubna 2024 proběhne náhradní termín jednotné zkoušky - týká se pouze uchazečů oborů zakončených maturitní zkouškou, kteří se omluvili z řádného termínu
 • května 2024 škola zveřejní výsledky přijímacího řízení.

Výsledky přijímacího řízení v 1. kol

Zveřejnění výsledků bude 15. května 2024. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem s výsledkem řízení a hodnocením na stránkách školy www.dubno.cz a na vývěsce školy. Zápisový lístek již neexistuje – uchazeč je přijatý na danou školu podle vyvěšeného seznamu (viz výše) a nic nepotvrzuje. 

Ke stažení:

Přihláška (pdf), přihláška editovatelná (xls)

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání (pdf), lékařský posudek editovatelný (xls) (povinné)

Prohlášení o datové schránce - formulář (pro vlastníky datové schránky FO povinné, pro ostatní dobrovolné)

Čestné prohlášení o pobytu cizince - formulář (povinné pro cizince, ostatní nevyplňují)

Čestné prohlášení o prospěchu pro uchazeče s dočasnou ochranou - formulář (volitelné pro cizince, ostatní nevyplňují)

Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury  a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce- formulář (volitelné pro cizince, ostatní nevyplňují) 

Zdravotní způsobilost pro jednotlivé obory

Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání 211/2010 Sb., jmenuje zdravotní omezení pro jednotlivé obory následovně:

 39-41-L/01 Autotronik - omezení 3, 7a, 9a

3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

7. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud

a) při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.

9. Přecitlivělost na

a) alergizující látky používané při praktickém vyučování.

 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost - omezení 23, 27

23. Závažné duševní nemoci a poruchy chování.

27. Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

 26-51-H/01 Elektrikář - omezení 3, 19, 22

3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

22. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

 36-52-H/01 Instalatér - omezení 7a, 9a

7. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud

a) při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.

9. Přecitlivělost na

a) alergizující látky používané při praktickém vyučování.

 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik - omezení 3, 22

3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

22. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - omezení 1, 3, 7a, 9a

1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

7. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud

a) při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.

9. Přecitlivělost na

a) alergizující látky používané při praktickém vyučování.

 39-08-M/01 Požární ochrana - omezení 27

27. Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

 23-51-H/01 Strojní mechanik - omezení 1, 3, 7a,19

1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

7. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud

a) při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.

19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Jednotné zkoušky

Uchazeči do oborů zakončených maturitní zkouškou jsou ze zákona povinni konat jednotné přijímací zkoušky formou didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. Započítávají se vždy lepší výsledky ze dvou možných. Výsledky JPZ se budou podílet na celkovém výsledku 70 %.

Termíny JPZ:

 • termín 12. dubna 2024
 • termín 15. dubna 2024

Náhradní termíny:

 • náhradní termín 29. dubna 2024
 • náhradní termín 30. dubna 2024

Povolené pomůcky u jednotných přijímacích zkoušek:

 • psací potřeby (propisovací tužka nesmí být gumovací, musí mít modrou nebo černou barvu a nesmí propíjet), zvýrazňovače
 • rýsovací potřeby (tužka, 2 pravítka, kružítko, úhloměr)

Zakázané pomůcky u jednotných přijímacích zkoušek:

 • mobilní telefon, tablety, notebooky
 • chytré hodinky
 • kalkulačka
 • Pravidla českého pravopisu
 • Slovník spisovné češtiny
 • Matematické, fyzikální a chemické tabulky

Příprava k jednotným přijímacím zkouškám

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prijimacky-bez-obav

https://procvicprijimacky.cermat.cz/

https://tau.cermat.cz/ 

Přijímací řízení do 3. ročníku oboru mechanik elektrotechnik pro školní rok 2024/2025

Škola vyhlásilapřijímací řízení do 3. ročníku oboru mechanik elektrotechnik pro školní rok 2024/2025.

 

Předpoklady (podmínky), kritéria, počty přijímaných žáků, obory vzdělání - 1. kolo

 Obor Přijímaných žáků Předpoklady a kritéria přijímacího řízení Zakončení
 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 9 předpoklady a kritéria  maturitní zkouška

 

 

Kontakt

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno 100
26101 Příbram

IČ: 00659771
DIČ: CZ00659771
IZO školy: 110 450 931
REDIZO: 600007928
Datová schránky: 8yrjud6
Číslo účtu: 11439211/0100

E-mail: info@dubno.cz
Web: www.dubno.cz
Telefon: 318 679 041

RP_OV.jpgproge_CAD.pngAEDOP_Vzdelavani_pro_konkurenceschopnost.pngNarodni plan obnovySbirej tonerUNOV3

© 2021 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Veškerá práva vyhrazena.