Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Dubno

Dubno 100, 261 01 Příbram 1

Zřizovatelem je Středočeský kraj
logo kraj

Telefon: 318 679 041
Email: .
IČ: 00659771

Přeložit

Přihlásit

Přihlásit se mohou jen registrovaní uživatelé (učitelé)!

Podrobnosti o přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019 v SOŠ a SOU Dubno

Všechny důlěžité informace o podobě Jednotné přijímací zkoušky pro rok 2018/2019 získáte na www.cermat.cz 


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ UPRAVUJÍ § 59 - 64 NOVELIZOVANÉHO ŠKOLSKÉHO ZÁKONA Č. 561/2004 SB. A NOVĚ (24.10.2016) VYDANÁ VYHLÁŠKA O PŘ Č. 353/2016 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ.

Podrobnosti o Jednotné přijímací zkoušce (JPZ) konané v rámci přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2017/2018, naleznete na na webových stránkách CERMAT, konkrétně ZDE


Kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných žáků

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Dubno, zastoupená svým ředitelem, rozhodla o počtech přijímaných žáků a kritériích přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019. 

Kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných žáků si můžete prohlédnout/stáhnout ZDE.

Dubno, 31. 1. 2018


 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Ředitel školy rozhodl na základě stanovených kritérií a počtu přijímaných žáků o výsledcích 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 v oborech vzdělání s výučním listem (neproběhla JPZ). Výsledky si můžete prohlédnout nebo stáhnout níže:

 

Obory vzdělání s výučním listem

23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik) výsledky k dispozici ZDE (.pdf)

26-51-H/01  Elektrikář (ŠVP Elektrikář) výsledky k dispozici ZDE (.pdf)

36-52-H/01  Instalatér (ŠVP Instalatér) výsledky k dispozici ZDE (.pdf)

23-51-H/01  Strojní mechanik (ŠVP Zámečník) výsledky k dispozici ZDE (.pdf)

Dubno 23. dubno 2018

 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou

39-08-M/01  Požární ochrana (ŠVP Požární technika, ochrana a prevence) výsledky k dispozici ZDE (.pdf)

39-41-L/01   Autotronik (ŠVP Autotronik) výsledky k dispozici ZDE (.pdf)

26-41-L/01   Mechanik elektrotechnik (ŠVP Průmyslová elektronika a zabezpečovací systémy) výsledky k dispozici ZDE (.pdf)

68-42-M/01  Bezpečnostně právní činnost (ŠVP Bezpečnostní a správní služby) výsledky k dispozici ZDE (.pdf)

Dubno 27. dubno 2018

 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou - náhradní termín

68-42-M/01  Bezpečnostně právní činnost (ŠVP Bezpečnostní a správní služby) výsledky k dispozici ZDE (.pdf)

Dubno 18. května 2018

 

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Ředitel školy rozhodl na základě stanovených kritérií a počtu přijímaných žáků o výsledcích 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 v oborech vzdělání s výučním listem (neproběhla JPZ). Výsledky si můžete prohlédnout nebo stáhnout níže:

68-42-M/01  Bezpečnostně právní činnost (ŠVP Bezpečnostní a správní služby) výsledky k dispozici ZDE (.pdf)

Dubno 8. června 2018


Harmonogram přijímacího řízení pro nastávající studium ve školním roce 2018/2019:

Leden

15.   zveřejnění jednotného zkušebního schématu (JZS)  Jednotné přijímací zkoušky (CERMAT)

31.   vyhlášení kritérií přijímacího řízení ředitelem školy (pro všechny obory vzdělání)

Březen

1.   odevzdání přihlášek uchazečů školám (nejpozdější termín)

28. (nejpozději) zaslání pozvánek k Jednotné přijímací zkoušce (JPZ) uchazečům o obory vzdělání s maturitní zkouškou (ředitel školy)

Duben

12.   konání jednotných testů (čtyřleté obory vzdělání, nástavbové studium) - 1. řádný termín pro 1. kolo

16.  konání jednotných testů (čtyřleté obory vzdělání, nástavbové studium) - 2. řádný termín pro 1. kolo

23.  zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro obory s výučním listem

27.  zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro obory s MZ (čtyřleté obory vzdělání, nástavbové studium)

Květen

10.  konání 1. náhradního termínu JPZ (čtyřleté obory vzdělání)

11.  konání 2. náhradního termínu JPZ (čtyřleté obory vzdělání)

Dubno, 23.11.2017 


Základní shrnutí informací

PRO UCHAZEČE ZE ZŠ (OBORY VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU)
 • přihlášku odevzdat řediteli střední školy do 1. března 2018
 • lze podat 2 přihlášky
 • pořadí škol (oborů) dle "preferencí" musí být na obou přihláškách stejné
 • 12. 4. 2018 - 1. řádný termín JPZ v 1. kole (ve škole uvedené na 1. místě v přihlášce)
 • 16. 4. 2018 - 2. řádný termín JPZ v 1. kole (ve škole uvedené na 2. místě v přihlášce)
 • výsledky přijímacího řízení se zveřejní nejdříve 27. dubna 2018
 • do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdat zápisový lístek
 • tiskopis přihlášky pro denní studium na stránkách MŠMT

PRO UCHAZEČE ZE ZŠ (OBORY VZDĚLÁNÍ s výučním listem)

 • přihlášku odevzdat řediteli střední školy do 1. března 2018
 • lze podat 2 přihlášky
 • pořadí škol (oborů) dle "preferencí" musí být na obou přihláškách stejné
 • výsledky přijímacího řízení se zveřejní nejdříve 23. dubna 2018
 • do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdat zápisový lístek
 • tiskopis přihlášky pro denní studium na stránkách MŠMT

Postup při přijímacím řízení

Uchazeči mohou podávat 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky podávají uchazeči nebo jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do 1. března 2018.

Pro obory s maturitní zkouškou (čtyřleté obory) se konají v 1. kole přijímacího řízení Jednotné přijímací zkoušky (JPZ), které se skládají z didaktických testů z Matematiky a Českého jazyka a literatury. V řádném termínu se testy JPZ konají v termínech 12. 4. 2018 (1. termín) a 16.4.2018 (2. termín). Pořadí škol uvedených na přihlášce určuje termín konání JPZ v příslušné škole. O dalších kritériích přijetí do oboru vzdělání s maturitní zkouškou rozhodne ředitel školy nejpozději do 31. ledna 2018.

Stejně tak ředitel školy rozhodne do 31. 1. 2018 o případném konání školní přijímací zkoušky pro uchazeče do oborů vzdělání s výučním listem a zveřejní kritéria pro přijetí uchazeče.

Když se uchazeč hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání. Nové vzory přihlášek pro přijíamcí řízení v roce 2017/2018 jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT ČR. Přihlášky uchazečům (jejim zákonným zástupcům) ze ZŠ (obvykle částečně předvyplněné) předá příslušná základní škola.

Pokud se přijímací zkouška nekoná, ukončí střední škola hodnocení uchazečů v 1. kole přijímacího řízení nejdříve v termínu 22. dubna 2018 (např. obory vzdělání s výučním listem).

V případě konání jednotné přijímací zkoušky se hodnocení uchazečů ukončí do 2 pracovních dnů po termínu zpřístupnění hodnocení uchazeče CERMAT, které je stanoveno na 27. 4. 2018. 

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví střední škola jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů (ve škole a na webových stránkách školy) a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.  A to v termínu 22.4. až 30.4. 2018 (pro obory bez JPZ) a do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče CERMAT v rámci jednotné přijímací zkoušky (viz výše).

Uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, musí po oznámení rozhodnutí potrvdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole. K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli příslušné střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění výsledků). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole ve výše uvedené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkami jsou případy, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání a nově pokud má záměr jej uplatnit ve střední škole, kde byl přijat na obor vzdělání bez talentové zkoušky, ale dříve jej uplatnil při přijetí do oboru vzdělání s talentovou zkouškou.

V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen a nekonají se Jednotné přijímací zkoušky.

O případných změnách v systému přijímacího řízení vás budeme na těchto stránkách informovat.

Dubno, 22.11. 2017  


 

 • Poslední aktualizace: pátek 12 říjen 2018, 11:08:00.

Návštěvnost webu: Dnes: 108 >> Tento týden: 292 >> Tento měsíc: 2238 >> Celkem: 1320913

Go to top