PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025


 

Přijímací řízení do 1. ročníků pro školní rok 2024/2025

Přijímací řízení se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění účinném od 1. 1. 2024 (§ 59 až § 64) a vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání platném od 1. 1. 2024.

Více naleznete na stránkách MŠMT v článku Přijímání do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, na stránkách CERMATU Jednotná přijímací zkouška a informačním webu prihlaskynastredni.cz.

Digitální informační systém pro elektronické podání přihlášek na střední školy naleznete na stránkách dipsy.cz.

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich ZZ do 1. ročníků školního roku 2024/2025 (soubor pdf)


Aktuality

Byly vyhlášeny výsledky 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníků.


 

Výsledkové listiny přijímacího řízení 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem s výsledkem řízení a hodnocením na stránkách školy www.dubno.cz a na vývěsce školy. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se již nezasílá. Uchazeč, který je dle seznamu přijat, již neobdrží žádné další potvrzení o přijetí, ani on sám nic nepotvrzuje. Od září 2024 se pak přijatý uchazeč stává žákem školy. Zápisový lístek již neexistuje . 

2. kolo

23-51-H/01 Strojní mechanik

1. kolo

39-41-L/01 Autotronik

68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

39-08-M/01 Požární ochrana 

26-51-H/01 Elektrikář

36-52-H/01 Instalatér

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

23-51-H/01 Strojní mechanik

2. kolo přijímacího řízení

2.kolo přijímacího řízení bylo ukončeno

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení a kritéria

Přihláška a další přílohy k přihlášce

Do prvního kola lze podat přihlášku do 3 oborů bez talentových zkoušek + 2 oborů s talentovou zkouškou, tzn. pokud se uchazeč hlásí pouze do oborů bez talentových zkoušek, vyplní na přihlášce pouze 3 školy (obory) v pořadí, v jakém se chce na školy dostat (1 = největší zájem o školu). Pokud použije papírový tiskopis, na všech přihláškách musí zachovat stejné pořadí.

Způsob podání přihlášek:

 • elektronicky prostřednictvím informačního systému o přijímacím řízení DIPSY na základě prokázání totožnosti (elektronická identita),
 • v podobě výpisu získaného z DIPSY bez prokázání totožnosti,
 • na tiskopisu stanoveném MŠMT

Termín podání přihlášky bez talentové zkoušky je od 1. února do 21. února 2024 (termín upraven MŠMT).

Součástí přihlášky jsou přílohy – především lékařský posudek pro daný obor, hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání a doporučení z pedagogicko-psychologické poradny pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání (pouze u maturitních oborů pro úpravu podmínek u JPZ).

 Co všechno musím spolu s přihláškou odevzdat?

 • hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělání (vydá základní škola, pokud nelze, pak doložit vysvědčení za poslední 2 ročníky na ZŠ)
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (nechat potvrdit lékařem pro daný obor, lze využít 1 potvrzení pro více oborů, které budou v posudku uvedené) - formulář ke stažení níže
 • doporučení školského poradenského zařízení (vydá pedagogická poradna - u uchazečů žádajících úlevu u přijímacích zkoušek - jen maturitní obory)
 • doložení splnění povinné školní docházky (pokud je uchazeč stále žákem základní školy, tuto přílohu neodevzdává  a doloží ji do 30. 8. 2024)
 • prohlášení o datové schránce (pro vlastníky datové schránky FO povinné, pro ostatní dobrovolné) - formulář ke stažení níže

   + cizinci:

 • čestné prohlášení o pobytu cizince (povinné pouze pro cizince) - formulář ke stažení níže
 • čestné prohlášení o prospěchu pro uchazeče s dočasnou ochranou (nepovinné, pouze pro uchazeče z Ukrajiny v případě potřeby) - formulář ke stažení níže
 • potvrzení oprávněnosti pobytu cizince (povinné pro uchazeče cizince, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, nebylo-li dosud vydáno, předloží nejpozději při zahájení vzdělání)
 • žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce (nepovinné, pouze pro uchazeče z Ukrajiny v případě potřeby) - formulář ke stažení níže

Více podrobností naleznete v předpokladech a kritériích - viz tabulka níže. 

 

Předpoklady (podmínky), kritéria, počty přijímaných žáků, obory vzdělání - 1. kolo

 Obor 

 Přijímaných žáků 

 Předpoklady a kritéria přijímacího řízení 

 Zakončení

 39-41-L/01 Autotronik

11

předpoklady a kritéria

 maturitní zkouška 

 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost 

 30 

 maturitní zkouška 

 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

 12

 maturitní zkouška 

 39-08-M/01 Požární ochrana 

 23 

 maturitní zkouška 

 26-51-H/01 Elektrikář

 20

předpoklady a kritéria

 závěrečná zkouška (výuční list) 

 36-52-H/01 Instalatér

 14

 závěrečná zkouška (výuční list) 

 23-68-H/01 Mechanik opravář motor. vozidel

 20 

 závěrečná zkouška (výuční list) 

 23-51-H/01 Strojní mechanik

 12

 závěrečná zkouška (výuční list) 

 

Průběh přijímacího řízení

 • nejpozději do 31. ledna 2024 vyhlásí škola prostřednictvím ředitele školy 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníků 2024/2025, včetně stanovení předpokladů a kritérií pro přijetí a počtu přijímaných žáků do jednotlivých oborů.
 • do 21. února 2024 je třeba podat přihlášku včetně požadovaných příloh.
 • nejpozději do 29. března 2024 by měl uchazeč maturitního oboru obdržet pozvánku k jednotným zkouškám z českého jazyka a literatury a matematiky
 • 12. a 15. dubna 2024 se konají jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky - týká se pouze maturitních oborů. Pokud se uchazeč pro vážné důvody nemůže ke zkoušce dostavit, může nejpozději do 3 dnů svoji neúčast písemně omluvit řediteli školy, a tím požádat o náhradní termín pro její vykonání.
 • 29. a 30. dubna 2024 proběhne náhradní termín jednotné zkoušky - týká se pouze uchazečů oborů zakončených maturitní zkouškou, kteří se omluvili z řádného termínu
 • května 2024 škola zveřejní výsledky přijímacího řízení.

Ke stažení

Přihláška (pdf), přihláška editovatelná (xls)

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání (pdf), lékařský posudek editovatelný (xls) (povinné)

Prohlášení o datové schránce - formulář (pro vlastníky datové schránky FO povinné, pro ostatní dobrovolné)

Čestné prohlášení o pobytu cizince - formulář (povinné pro cizince, ostatní nevyplňují)

Čestné prohlášení o prospěchu pro uchazeče s dočasnou ochranou - formulář (volitelné pro cizince, ostatní nevyplňují)

Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury  a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce- formulář (volitelné pro cizince, ostatní nevyplňují) 

Zdravotní způsobilost pro jednotlivé obory

Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání 211/2010 Sb., jmenuje zdravotní omezení pro jednotlivé obory následovně:

 39-41-L/01 Autotronik - omezení 3, 7a, 9a

3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

7. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud

a) při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.

9. Přecitlivělost na

a) alergizující látky používané při praktickém vyučování.

 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost - omezení 23, 27

23. Závažné duševní nemoci a poruchy chování.

27. Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

 26-51-H/01 Elektrikář - omezení 3, 19, 22

3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

22. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

 36-52-H/01 Instalatér - omezení 7a, 9a

7. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud

a) při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.

9. Přecitlivělost na

a) alergizující látky používané při praktickém vyučování.

 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik - omezení 3, 22

3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

22. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - omezení 1, 3, 7a, 9a

1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

7. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud

a) při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.

9. Přecitlivělost na

a) alergizující látky používané při praktickém vyučování.

 39-08-M/01 Požární ochrana - omezení 27

27. Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

 23-51-H/01 Strojní mechanik - omezení 1, 3, 7a,19

1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

7. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud

a) při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.

19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Jednotné zkoušky

Uchazeči do oborů zakončených maturitní zkouškou jsou ze zákona povinni konat jednotné přijímací zkoušky formou didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. Započítávají se vždy lepší výsledky ze dvou možných. Výsledky JPZ se budou podílet na celkovém výsledku 70 %.

Termíny JPZ:

 • termín 12. dubna 2024
 • termín 15. dubna 2024

Náhradní termíny:

 • náhradní termín 29. dubna 2024
 • náhradní termín 30. dubna 2024

Povolené pomůcky u jednotných přijímacích zkoušek:

 • psací potřeby (propisovací tužka nesmí být gumovací, musí mít modrou nebo černou barvu a nesmí propíjet), zvýrazňovače
 • rýsovací potřeby (tužka, 2 pravítka, kružítko, úhloměr)

Zakázané pomůcky u jednotných přijímacích zkoušek:

 • mobilní telefon, tablety, notebooky
 • chytré hodinky
 • kalkulačka
 • Pravidla českého pravopisu
 • Slovník spisovné češtiny
 • Matematické, fyzikální a chemické tabulky

Příprava k jednotným přijímacím zkouškám

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prijimacky-bez-obav

https://procvicprijimacky.cermat.cz/

https://tau.cermat.cz/ 

Přijímací řízení do 3. ročníku oboru mechanik elektrotechnik pro školní rok 2024/2025

Škola vyhlásilapřijímací řízení do 3. ročníku oboru mechanik elektrotechnik pro školní rok 2024/2025.

 

Předpoklady (podmínky), kritéria, počty přijímaných žáků, obory vzdělání - 1. kolo

 Obor Přijímaných žáků Předpoklady a kritéria přijímacího řízení Zakončení
 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 9 předpoklady a kritéria  maturitní zkouška

 

 

Kontakt

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno 100
26101 Příbram

IČ: 00659771
DIČ: CZ00659771
IZO školy: 110 450 931
REDIZO: 600007928
Datová schránky: 8yrjud6
Číslo účtu: 11439211/0100

E-mail: info@dubno.cz
Web: www.dubno.cz
Telefon: 318 679 041

RP_OV.jpgproge_CAD.pngAEDOP_Vzdelavani_pro_konkurenceschopnost.pngNarodni plan obnovySbirej tonerUNOV3

© 2021 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Veškerá práva vyhrazena.