Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Dubno

Dubno 100, 261 01 Příbram 1

Zřizovatelem je Středočeský kraj
logo kraj

Telefon: 318 679 041
Email: .
IČ: 00659771

Menu

Přeložit

Přihlásit

Přihlásit se mohou jen registrovaní uživatelé (učitelé)!

Studium tříletých oborů vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou.

Závěrečná zkouška má v letošním roce 2 části ( praktickou a ústní), podmínky konání upravuje Zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 47/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, vydá škola vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Základní informace

 • Závěrečná zkouška se koná v červnu a v červenci  2021 v termínech stanovených ředitelem školy.
 • Jednotlivé samostatně klasifikované zkoušky závěrečné zkoušky se konají v pořadí:  ústní zkouška a praktická zkouška z odborného výcviku
 • Počet témat praktické zkoušky stanoví ředitel školy. Pokud je stanoveno více než jedno téma, žák si jedno téma vylosuje. Praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny. V jednom dni trvá praktická zkouška nejvýše 7 hodin.
 • Pro ústní zkoušku stanoví ředitel školy 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut a zkouška trvá nejdéle 15 minut.

Stanovení termínu pro konání opravných závěrečných zkoušek v září 2021

V souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb. (§5, odstavec 1) v platném znění byl stanoven termín závěrečných zkoušek následovně:

 

 • Praktická závěrečná zkouška 15.září 2021 od 7:00 ( dilny SOŠ a SOU Dubno )

Klasifikace, náhradní termíny

Závěrečné zkoušky mohou konat jen žáci, kteří prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí školního roku 2020/2021 nejpozději do 31. května 2021. Je-li žák neklasifikován, nebo neprospěl v nějakém povinném předmětu v 1. pololetí může zažádat o konání opravné nebo náhradní zkoušky.

   Další termíny pro konaní závěrečných zkoušek jsou září a prosinec následujícího školního roku. Konkrétní termíny zveřejní ředitel školy nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

Do celkového hodnocení závěrečné zkoušky se započítává klasifikace všech zkoušek závěrečné zkoušky následovně:

 • prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže celkový průměr klasifikace žáka u závěrečné zkoušky není vyšší než 1,5,

 • prospěl(a), jestliže žák nemá ze žádné zkoušky závěrečné zkoušky stupeň prospěchu 5 – nedostatečný,

 • neprospěl(a), jestliže žák má z některé zkoušky závěrečné zkoušky stupeň prospěchu 5 – nedostatečný.

Celkové hodnocení závěrečné zkoušky včetně hodnocení jednotlivých zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební komise v den, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil. V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.


Všichni absolventi obdrží také EUROPASS

Europass - dodatek k osvědčení pro absolventy. Společná iniciativa Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Evropské komise.

Automechanik       CZ     AJ    NJ

Elektrikář               CZ     AJ    NJ

Instalatér               CZ     AJ    NJ

Zámečník              CZ     AJ    NJ

Dokument Europass-dodatek k osvědčení

 • je příloha k maturitnímu vysvědčení nebo výučnímu listu
 • je k dispozici absolventům napříč celou Evropou
 • popisuje v češtině a v jednom cizím jazyce (podle výběru) znalosti, dovednosti a kompetence získané absolvováním daného oboru
 • poskytuje absolventům kvalitní podporu pro případné uplatnění na evropském trhu práce nebo při dalším studiu.

Projekt Europass vyvíjí své aktivity již od roku 2005 ve všech zemích Evropské unie (a v několika dalších). V České republice na konci školního roku 2009/2010 obdrželi dokument Europass-dodatek k osvědčení absolventi téměř poloviny všech škol poskytujících vzdělání maturitního a výučního stupně, v číslech téměř 40 tisíc žáků všech letošních oborů vzdělání.

Za systém vydávání dokumentu zodpovídá Národní centrum Europass ČR. Činí tak ve spolupráci s Regionálními konzultačními centry a jednotlivými školami. Přihlášení škol do systému a veškerá další administrace probíhá prostřednictvím internetové databáze na stránkách NCE ČR. Veškeré služby spojené s projektem Europass jsou pro školy i samotné absolventy bezplatné, odbornou stránku zajišťuje NCE ČR ve spolupráci s NÚOV a administrativní zátěž škol je omezena na minimum.

Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách Národního centra Europass ČR www.europass.cz.


Jednotné zadání závěrečných zkoušek

Snaha o sjednocení obsahu a průběhu závěrečné zkoušky pro obory vzdělání ukončené výučním listem vznikla spontánně u některých odborných škol již v roce 2005. Hlavním problémem, na který školy poukazovaly, byla velmi rozdílná úroveň náročnosti zkoušky. Obsah zkoušky si totiž dle platné legislativy stanovovala každá škola sama, dle vlastních potřeb a podmínek. To v určitých případech vedlo k jejímu přílišnému zjednodušování a některé školy tak dostatečně neověřovaly všechny kompetence významné pro výkon dané profese.

Novela Školského zákona (561/2004 Sb.) zavádí povinnost konat závěrečné zkoušky podle jednotného zadání.

Aktuální informace naleznete na stránkách Národního ústavu pro vzdělávání.


 

Go to top