Strojní mechanik 23-51-H/01 (Dříve zámečník)

Střední vzdělání s výučním listem

Absolventi jsou připraveni zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat jejich závady a opravovat je. S tím souvisí i vykonávání pracovních činností vyskytujících se při kontrole jakosti výrobků, jejich funkčních zkouškách, vedení záznamů o jejich provozu apod.

Absolventi se mohou uplatňovat ve značném počtu povolání, popř. typových pozic. Základem je uplatnění v povoláních provozní zámečník a montér a strojní zámečník. Mohou se také v závislosti na směrování ŠVP uplatnit v typových pozicích: stavební zámečník, zámečník zemědělských strojů, důlní zámečník, zámečník kolejových konstrukcí a vozidel, montér ocelových konstrukcí, montér točivých strojů, montér kotlář a potrubář, kontrolor strojírenských výrobků a dalších. Dalším možným uplatněním jsou povolání 13 a typové pozice, jejichž jádrem je obsluha, řízení a zabezpečování chodu, kontrola a běžná údržba nejrůznějších strojů a strojních zařízení např.v energetice, zpracovatelském průmyslu, dopravě apod. (např. strojník čistíren odpadních vod, obsluha zařízení v elektrárnách a teplárnách, obsluha zařízení pro úpravu surovin aj.).

Zdroj: NÚOV

Z 01

 • Obor vzdělání Zámečník je podporován stipendijním programem Středočeského kraje.
 • Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečského oprávnění v rozsahu kurzu ZK 135.
 • O zájmu firem o obsolventy oboru svědčí také to, že některé nabízejí žákům již od prvního ročníku stipendia.

Úspěšný absolvent školního vzdělávacího programu obor Zámečník se orientuje ve výrobních postupech a ostatní technologické dokumentaci. Čte technické výkresy a pracovní postupy jednotlivých součástí a sestav. Dovede pořídit doplňkový náčrt k výrobnímu postupu, k rychlé a ekonomické výrobě dílů, k zaznamenání konkrétních požadavků zákazníka. Dovede si účelně a smysluplně připravit potřebné nástroje a nářadí, materiál, pracovní pomůcky, pracoviště, v souladu s technologickým postupem. Samostatně volí správný a bezpečný výrobní postup. Je schopen rozlišit běžné strojírenské materiály podle normalizovaného označení, určit a respektovat jejich vlastnosti a využít těchto znalostí při zpracování materiálů. Zvládá základní výrobní operace na základních obráběcích strojích, je schopen hotové součásti připravit k montáži a úspěšně montáž realizovat. Mezi klíčové dovednosti patří montážní práce, údržba, servis a opravy. Při všech uvedených činnostech je schopen provádět kompletní kontrolu součástí a smontovaných celků, vizuální, tak i za pomoci běžných i speciálních měřidel. Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání.

Obor vzdělání Strojní mechanik je podporován stipendijním programem Středočeského kraje a také stipendijním programem firmy Mubea Žebrák.

V odborné složce vzdělávání je absolvent připraven k tomu, aby:

 • zhotovoval, popřípadě dokončoval po strojním obrábění jednoduché součásti ručním obráběním a zpracováním a připravoval je k následné montáži do podskupin a skupin;
 • prováděl montáž strojních součástí do funkčních celků a dokázal v případě potřeby zpětnou demontáž bez jejich poškození či znehodnocení;
 • dovedl zvolit a používat potřebné nástroje, nářadí, přípravky, ruční mechanizované nářadí, stroje a zařízení, manipulační prostředky;
 • ošetřoval a udržoval nástroje, nářadí a další pracovní pomůcky používané u výše jmenovaných činností, prováděl jejich drobné opravy a zajistil tak jejich použitelnost;
 • prováděl běžnou údržbu a servis strojů, strojních zařízení, kovových konstrukcí a jiných strojírenských výrobků;
 • prováděl drobné úpravy náhradních dílů, a to i jednoduchými technologickými operacemi strojního obrábění a tepelného zpracování;
 • kontroloval technický stav strojních zařízení, jejich čištěním, ošetřováním, výměnou a doplňováním provozních hmot, běžnou údržbou a odstraňováním drobných závad zajistil jejich provozuschopnost;
 • osvojil si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.);
 • rozpoznal možnost vzniku nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byl schopen zajistit odstranění závad a možných rizik;
 • byl vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém úrazu nebo onemocnění a dokázal základní první pomoc sám poskytnout;
 • dodržoval stanovené normy, standardy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti;
 • nakládal hospodárně s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami a s ohledem na životní prostředí.
UČEBNÍ PLÁN
Škola

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno, 261 01 Příbram

Kód a název RVP 23-51-H/01   Strojní mechanik  
Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23.
 
Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník
Český jazyk a literatura 2 2 2
Cizí jazyk a konverzace 2 2 2
Občanská nauka 1 1 1
Fyzika 1 1,5  
Chemie 1    
Základy biologie a ekologie 1    
Matematika 2 1,5 2
Tělesná výchova 1 1 1
Informační a komunikační technologie 1 1 1
Ekonomika   1 2
Technické kreslení 2 2 1
Strojnictví 1 1  
Stroje a zařízení     2
Strojírenská technologie 2 1  
Technologie 1 3 3
Odborný výcvik 15 15 15
Celkem hodin týdně 33 33 32

Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání 211/2010 Sb, jmenuje zdrovotní omezení pro obor:

23-51-H/01 Strojní mechanik - omezení 1, 3, 7a,19

1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

7. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud

a) při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.

19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Kontakt

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno 100
26101 Příbram

IČ: 00659771
DIČ: CZ00659771
IZO školy: 110 450 931
REDIZO: 600007928
Datová schránky: 8yrjud6
Číslo účtu: 11439211/0100

E-mail: info@dubno.cz
Web: www.dubno.cz
Telefon: 318 679 041

RP_OV.jpgproge_CAD.pngAEDOP_Vzdelavani_pro_konkurenceschopnost.pngNarodni plan obnovySbirej tonerUNOV3

© 2021 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Veškerá práva vyhrazena.