Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01 (dříve bezpečnostní a správní služby)

Střední vzdělání s maturitou

Úspěšným zakončením studia získá absolvent studijních oborů 6842M01 Bezpečnostně právní činnost střední vzdělání s maturitní zkouškou. Získané vzdělání umožní absolventu studijního oboru ucházet se o přijetí ke studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, zejména na Policejní akademii a vysokých školách s výukou bezpečnostně právních a právních oborů.

Absolvent se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Zejména se uplatní v bezpečnostních sborech a dále ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách Integrovaného záchranného systému apod.

Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věk, speciální odborné školení, testy zdravotní a psychické způsobilosti, bezúhonnost, spolehlivost a další požadavky. Absolvent se uplatní např. jako bezpečnostní pracovník, policejní inspektor, strážník obecní policie, celník, bezpečnostní pracovník ve vězeňské službě nebo stráži nebo justiční stráži.

Zdroj: NÚOV

BS 01

Úspěšným zakončením studia získá absolvent oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost střední vzdělání s maturitní zkouškou. Získané vzdělání mu tak umožní ucházet se o přijetí ke studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, zejména na Policejní akademii a vysokých školách s výukou bezpečnostně právních a právních oborů.

Konkrétně v Příbrami může absolvent oboru pokračovat na pobočce „Vysoké školy evropských regionálních studií", která nabízí zájemcům bakalářský program Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě.

Absolvent se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Snadno nalezne uplatnění v bezpečnostních sborech a dále ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách Integrovaného záchranného systému apod.

Absolvent se uplatní např. jako bezpečnostní pracovník, příslušník Policie ČR, strážník obecní policie, příslušník Vězeňské služby ČR, tj. vězeňské nebo justiční stráže.

Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věk, speciální odborné školení, testy zdravotní a psychické způsobilosti, bezúhonnost, spolehlivost a další požadavky.

Konkrétně v Příbrami může absolvent najít uplatnění jako strážník městské policie, příslušník Policie ČR, příslušník vězeňské služby nebo justiční stráže. Dále může pracovat jako zaměstnanec Městského úřadu Příbram.

Žáci byli připravováni k výkonu činnosti příslušníka nebo člena jednotek PO a technika požární ochrany tak, aby absolventi:

a) Zvládat jednání s klientem, tzn.:
 • dovedli přijmout oznámení;
 • využívali poznatků z psychologie a pedagogiky při jednání s lidmi a při řešení problémových situací, vstřícně a taktně jednali s občany – klienty, byli schopni empatie;
 • dovedli jednat s klientem na profesionální úrovni (navázání komunikace s klientem, analýza problémů, předložení nabídky alternativ řešení problému, vedení klienta v průběhu spolupráce);
 • dovedli jednat s klienty různých etnických, náboženských a sociálních skupin;
 • dodržovali pracovní postupy v souladu s etickým kodexem;
 • zapisovali průběh jednání formálně a věcně správně;
 • ve své praktické činnosti uplatňovali poznatky o působnosti ministerstev dopravy, vnitra a financí, krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, Policie ČR a obecní policie.
b) Provádět právní činnosti, tzn.:
 • rozpoznali protiprávní chování a jednání a uměli je právně kvalifikovat;
 • dovedli zahájit a vést trestní a správní řízení zejména o trestných činech a přestupcích dle právní kvalifikace a v rozsahu daných kompetencí;
 • prováděli nezbytná šetření ve věci včetně dokazování;
 • odhadovali důsledky protiprávního jednání;
 • navrhovali a zdůvodňovali postupy určené k zabránění protiprávnímu jednání.
c) Provádět místní šetření v terénu, tzn.:
 • prováděli šetření skutečného stavu věci v terénu a při něm využívali kriminalistických zásad a geografických informací;
 • dodržovali obecně závazné předpisy, vyhlášky a pravidla;
 • aplikovali znalost systému vedení agendy registrace vozidel;
 • analyzovali situace a navrhovali postupy při řešení šetřených problémů;
 • navrhovali, eventuálně prováděli místní bezpečnostní opatření ve spolupráci s ostatními bezpečnostními a záchrannými složkami;
 • zpracovali zápis o šetření;
 • používali geografické, sociologické a politologické poznatky v praktické profesní činnosti;
 • dovedli poskytnout nezbytnou první pomoc;
 • prováděli výkonná opatření k ochraně obyvatelstva při mimořádných situacích ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému;
 • aplikovali zásady ochrany oběti trestného činu - přestupku, poskytli základní psychologickou podporu oběti a doporučili jí pomoc příslušné sociální instituce.
d) Provádět kontrolní činnost, tzn.:
 • aplikovali zásady postupů kontroly veřejného pořádku, ochrany bezpečnosti osoba majetku;
 • prováděli kontrolu platných dokladů občanů ČR a cizinců;
 • kontrolovali dodržování bezpečnostních předpisů a dodržování právních norem při současném využití technických a jiných prostředků při dohledu;
 • poskytovali poradenskou a konzultační činnost k problematice ochrany pořádku a bezpečnosti;
 • kontrolovali vedení písemností a dodržování archivačních a skartačních postupů, vedení a třídění dokumentace.
e) Pracovat s informační, výpočetní a kancelářskou technikou, tzn.:
 • dodržovali zásady vedení korespondence při administrativních a správních činnostech;
 • získávali a třídili informace s využitím Internetu a vnitřních sítí;
 • zpracovávali formuláře a výkazy;
 • vyhodnocovali získaná data;
 • zpracovávali prezentace informací pro veřejnost;
 • zajišťovali ochranu osobních dat;
 • využívali zdroje právních informací, vyhledávali a analyzovali informace potřebné pro vedení dokumentace o protiprávní činnosti.
f) Zajišťovat bezpečnostní přípravu, tzn.:
 • orientovali se v systému veřejné správy a v systému bezpečnostních složek;
 • aplikovali právní normy, zejména normy pořádku a bezpečnosti v běžných pracovních situacích;
 • prováděli dohled nad bezpečností a dopravou s možným využíváním technických pomůcek;
 • využívali rozbory dopravní nehodovosti na území ČR a z nich vyvozovali preventivní opatření;
 • orientovali se v provozování silniční dopravy;
 • aplikovali specifika přepravy nebezpečných látek v silniční dopravě;
 • řešili dopravní přestupky;
 • využívali evidence řidičů, motorových a přípojných vozidel;
 • rozlišovali různé řidičské průkazy a řidičská oprávnění;
 • aplikovali poznatky ostrahy osob a majetku;
 • odhalovali, objasňovali a vyřizovali přestupky v rámci příslušných kompetencí;
 • aplikovali zásady výkonu „dozorčí služby“ a dokumentace o jejich průběhu;
 • předvídali příčiny a odhadovali důsledky trestné činnosti, využívali zásad prevence kriminality;
 • aplikovali zásady koordinace postupů s dalšími složkami veřejného pořádku a sociálními institucemi;
 • orientovali se v organizaci a vybavení Integrovaného záchranného systému ČR;
 • prováděli preventivní opatření k ochraně obyvatelstva při mimořádných situacích ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému;
 • orientovali se v mezinárodní spolupráci.
g) Dbát o fyzickou a psychickou přípravu, tzn.:
 • cílevědomě rozvíjeli psychickou a fyzickou přípravu se zaměřením na psychickou odolnost a fyzickou zdatnost, dbali na všestrannost pohybového režimu dle potřebných ukazatelů tělesné zdatnosti;
 • využívali ve své činnosti základy úpolových sportů a prakticky aplikovali základní techniky sebeobrany v souladu s právními normami a profesními nároky;
 • aplikovali základní hygienické a bezpečnostní návyky při provádění sportovních aktivit.
h) Rozlišovat činnosti státní správy a samosprávy, tzn.:
 • definovali a charakterizovali instituce státní správy a samosprávy;
 • určili a popsali činnosti institucí státní správy a samosprávy;
 • vyjmenovali nejdůležitější právní normy v oblasti státní správy a samosprávy a orientovali se v nich;
 • popsali proces a obsah vzdělávání úředníků územních samospráv.
UČEBNÍ PLÁN
Škola

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno, 261 01 Příbram

Kód a název RVP 68-42-M/01   Bezpečnostně právní činnost   
Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 29. 5. 2008, č. j. 6 907/2008-23.
 
Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Český jazyk a literatura 3 3 3 4

Cizí jazyk a konverzace 1

(AJK, NJK)

3 3 3 4

Cizí jazyk a konverzace 2

(AJK, NJK, RJK)

2 2 2 2
Dějepis 2      
Společenskovědní základ 2 1 1 1
Fyzika 2 1 1  
Chemie 1      
Základy biologie a ekologie 1      
Matematika 3 3 3 3
Tělesná výchova a příprava 3 2 2 2
Informační a komunikační technologie 1 1 1 1
Ekonomika   2  1,5  
Právo 3 3,5 3,5 4
Bezpečnostní činnost   2,5  3 3
Kriminologie a kriminalistika   3 3 3
Psychologie a pedagogika   2 1,5 2
Sebeobrana   1 1 1
Geografie 2      
Státní správa a samospráva   1 1 1
Administrativní činnosti 3 1,5 1,5 1
Zabezpečovací systémy     2 2
Celkem hodin týdně 31 33 32 32

Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání 211/2010 Sb, jmenuje zdrovotní omezení pro obor:

68-42-M Bezpečnostně právní činnost - omezení 23, 27

23. Závažné duševní nemoci a poruchy chování.

27. Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Kontakt

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno 100
26101 Příbram

IČ: 00659771
DIČ: CZ00659771
IZO školy: 110 450 931
REDIZO: 600007928
Datová schránky: 8yrjud6
Číslo účtu: 11439211/0100

E-mail: info@dubno.cz
Web: www.dubno.cz
Telefon: 318 679 041

RP_OV.jpgproge_CAD.pngAEDOP_Vzdelavani_pro_konkurenceschopnost.pngNarodni plan obnovySbirej tonerUNOV3

© 2021 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Veškerá práva vyhrazena.