Požární ochrana 39-08-M/01 (dříve požární technika, ochrana a prevence)

Střední vzdělání s maturitou

Absolventi se uplatní při výkonu služby v jednotkách požární ochrany, především jako velitelé jednotek, při plnění speciálních služeb v jednotkách požární ochrany, v oblasti požární prevence nebo v oblasti ochrany obyvatelstva. Uplatnění naleznou také na úseku krizového řízení a havarijního plánování, jako odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany, jako lektoři odborných předmětů z oblasti požární ochrany.

Mohou se také uplatnit v pracovních pozicích hasič hasičského záchranného sboru, spojař hasičského záchranného sboru, strojník hasičského záchranného sboru aj.

Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věkovou hranici, absolvování speciálního odborného školení, testů zdravotní a psychické způsobilosti aj.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C

Zdroj: NÚOV

PT 01

 

 • Ve třetím ročníku probíhá výuka řízení motorových vozidel jako příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C (osobní a nákladní automobily).

Vzdělání zajistí přípravu na výkon služby v jednotkách hasičského záchranného sboru ČR, a to na pozicích hasič a strojník hasičského záchranného sboru, dále bude absolvent připraven na výkon služby v podnikových a obecních jednotkách PO. Bude také schopen výkonu povolání technika požární ochrany, které lze uplatnit na trhu práce ve veřejném i soukromém sektoru.

Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věkovou hranici, absolvování speciálního odborného školení, zkoušky před zkušební komisí k ověřování odborné způsobilosti, testů zdravotní a psychické způsobilosti.

Ve třetím ročníku má žák možnost získat zdarma řidičské oprávnění skupiny C.

Žáci byli připravováni k výkonu činnosti příslušníka nebo člena jednotek PO a technika požární ochrany tak, aby absolventi:

 • znali, dodržovali a uplatňovali práva a povinnosti příslušníka a povinnosti fyzických a právnických osob na úseku požární ochrany;
 • znali teoretické základy požární ochrany a řídili se jimi;
 • osvojili si a při vykonávaných činnostech uplatňovali základní zásady ochrany obyvatelstva a krizového řízení;
 • uplatňovali při svých činnostech poznatky o zásadách, hlavních úkolech a činnostech v oblasti požární prevence;
 • znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úseku požární prevence;
 • uplatňovali při svých činnostech poznatky o výkonu státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany;
 • osvojili si základní zásady požární bezpečnosti staveb a technologií;
 • zvládali typické činnosti výkonu služby samostatně i v družstvu;
 • prováděli stanovené činnosti za běžných i ztížených podmínek při zdolávání mimořádných událostí;
 • využívali prostředky informačních a komunikačních technologií v rámci organizačního a operačního řízení;
 • ovládali činnosti stanovené Cvičebním a Bojovým řádem jednotek požární ochrany (např. pořadový výcvik, technický výcvik, výcvik požárního družstva, taktické postupy zásahu apod.);
 • znali organizaci spojové služby požární ochrany (např. předpisy pro rádiové spojení, spojení u požárního zásahu, spojovací, signalizační a poplachová zařízení v požární ochraně apod.);
 • používali a obsluhovali prostředky požární ochrany (např. pracovní výstroj a výzbroj, sací a výtlačné požární příslušenství, čerpadla, pomocné příslušenství, hasicí přístroje, mobilní požární techniku apod.);
 • dodržovali zásady stanovené pro jednotlivé činnosti odborných služeb v požární ochraně;
 • zpracovávali a vedli potřebnou dokumentaci požární ochrany;
 • osvojili si problematiku požární bezpečnosti plynových a elektrických zařízení;
 • znali vlastnosti technických materiálů a vyčetli z technické dokumentace potřebné údaje;
 • znali konstrukční provedení techniky používané v HZS, její elektrické vybavení a příslušenství;
 • řídili a organizovali údržbu a opravy techniky používané v HZS;
 • využívali při pracovních činnostech nejrůznější informační zdroje, např. technické výkresy a schémata vyskytující se v návodech k obsluze přístrojů a strojů, servisní příručky, návody apod.;
 • byli odborně připraveni k řízení motorových vozidel skupiny C;
 • osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik;
 • byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout;
  znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení;
 • nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.
UČEBNÍ PLÁN
Škola

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno, 261 01 Příbram

Kód a název RVP 39-08-M/01   Požární ochrana                                          
Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 6. 5. 2009, č. j. 9325/2009-23.
 
Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Český jazyk a literatura 3 2,5 3 3
Cizí jazyka a konverzace 2,5 3 2,5 3
Dějepis 1      
Společenskovědní základ 1 1 1 1
Fyzika 2 1 1  
Chemie 1      
Základy biologie a ekologie 1      
Matematika 3 3 3 3
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační a komunikační technologie 1 1 1 1
Ekonomika    2 1  
Materiály 2      
Technická dokumentace 3      
Technologie oprav   1 1 2
Elektrotechnika 2      
Zdolávání mimořádných událostí     2 2,5
Organizace a řízení PO      1 1
Ochrana obyvatelstva     1  
Krizové řízení        1
Zdravotnická příprava   1 1 2
Požární prevence   1 1,5 2
Speciální chemie     1  
Zjištění příčin požárů       1
Technické prostředky PO 1,5 1 1 1,5
Technický výcvik   2   1
Řízení motorových vozidel     2  
Praktické vyučování 6 12 6 6
Celkem hodin týdně 32 33,5 32 33

Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání 211/2010 Sb, jmenuje zdrovotní omezení pro obor:

39-08-M/01 Požární ochrana - omezení 27

27. Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Kontakt

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno 100
26101 Příbram

IČ: 00659771
DIČ: CZ00659771
IZO školy: 110 450 931
REDIZO: 600007928
Datová schránky: 8yrjud6
Číslo účtu: 11439211/0100

E-mail: info@dubno.cz
Web: www.dubno.cz
Telefon: 318 679 041

RP_OV.jpgproge_CAD.pngAEDOP_Vzdelavani_pro_konkurenceschopnost.pngNarodni plan obnovySbirej tonerUNOV3

© 2021 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Veškerá práva vyhrazena.