Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 (dříve průmyslová elektronika a zabezpečovací systémy)

 

Střední vzdělání s maturitou

Absolventi se mohou uplatnit při činnostech spojených s návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem, opravami a obsluhou elektrotechnických zařízení, elektrických strojů, přístrojů a rozvodných sítí, elektronických systémů z oblasti automatizace, měřící a regulační techniky, výpočetní techniky, elektronických zařízení spotřební elektroniky, elektronických sítí, při programování řídících systémů. Provádět činnosti v oblasti zabezpečovacích systémů (navrhování, instalování, programování a zajišťování údržby a servisu systémů elektrické zabezpečovací signalizace, elektrické požární signalizace, průmyslové televize, integrovaných systémů a systémů ochrany a monitorování vozidel.Uplatnění absolventů je směřováno hlavně do pracovních pozic, které vyžadují jak dobrou teoretickou přípravu v elektrotechnice a elektronice, tak i odpovídající manuální zručnost.

Možnými uplatněními absolventů jsou elektromechanik, mechanik elektronik, elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, výpočetní a spotřební elektroniky, programátor řídících systémů, technik elektronických zařízení, provozní technik, školící technik aj.

Zdroj: NÚOV

EN 01

  • O zájmu firem o obsolventy oboru svědčí to, že některé firmy nabízejí žákům již od prvního ročníku stipendia.

Absolvent oboru mechanik elektrotechnik se může uplatnit především při činnostech spojených s návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem, opravami a obsluhou elektrotechnických zařízení, elektrických strojů, přístrojů a rozvodných sítí, elektronických systémů z oblasti automatizace, měřící a regulační techniky, výpočetní techniky, elektronických zařízení spotřební elektroniky, elektronických sítí. Také se může uplatnit jako samostatný pracovník nebo zaměstnanec organizace v oblasti plánování a zajišťování nákupu, prodeje (marketingu) elektrotechnických a elektronických zařízení.

Uplatnění je směřováno hlavně do pracovních pozic, které vyžadují jak dobrou teoretickou přípravu v elektrotechnice a elektronice, tak i odpovídající manuální zručnost. Možným uplatněním jsou pozice mechanik elektronik, konstruktér, revizní technik, zkušební technik, servisní technik, opravář elektrických spotřebičů, výpočetní a spotřební elektroniky, technik elektronických zařízení, provozní technik, školící technik aj.

Absolvent ŠVP průmyslová elektronika a zabezpečovací systémy se také může uplatnit v oblasti průmyslové elektroniky zejména jako střední odborný management průmyslových výrobních podniků a montážních organizací a také jako projektant a programátor průmyslových technologických řídících a regulačních systémů s vazbou na silnoproudá elektrotechnická zařízení. V oblasti zabezpečovacích systémů se absolvent uplatní jako specialista na návrhy, instalaci a servis zabezpečovacích systémů, elektrické požární signalizace, přístupových a docházkových systémů, systémů evidence a technické ochrany zboží, pultů centralizované ochrany, technických systémů ochrany a monitorování osob, prostředků pro ochranu a monitoring vozidel. Uplatnění může najít také v oblasti marketingu a distribuci zmiňovaných technologií, v bezpečnostním managementu firem a dále pak jako technik bezpečnostních agentur, vězeňské služby, armády a policie.

Obor vzdělání Mechanik elektrotechnik je podporován stipendijním programem firmy Mubea Žebrák.

Odborné kompetence:

a) Provádět elektroinstalační práce, navrhovat, zapojovat a sestavovat jednoduché elektrické a elektronické obvody, navrhovat a zhotovovat plošné spoje a obrábět různé materiály, tzn., aby absolventi:

zhotovovali součásti podle výkresu ručním obráběním; zapojovali vodiče; používali běžné i speciální nářadí a měřicí přístroje;navrhovali, zapojovali a sestavovali jednoduché analogové i digitální elektronické obvody;orientovali se v katalogu elektronických součástek a komponentů;měřili vlastnosti elektronických součástek a znali jejich schématické značky;navrhovali plošné spoje včetně využití výpočetní techniky; zhotovovali desky s plošnými spoji včetně osazení součástek a oživení desky; projektovali, sestavovali a zapojovali funkční celky složené z elektronických obvodů.

b) Provádět montážní, diagnostické, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a elektronických zařízeních
a přístrojích, tzn., aby absolventi:

vykonávali přípravné i finální práce při zhotovování mechanických dílců elektrických přístrojů, zařízení a různých montážních přípravků;řešili elektrické obvody, navrhovali a realizovali odpovídající náhradní zapojení těchto obvodů či zařízení, volili vhodné součástky;demontovali, opravovali a zpětně sestavovali mechanismy nebo části elektrických zařízení, elektromechanických přístrojů a dalších technických zařízení;osvojili si technologické postupy a bezpečnostní a hygienické normy.

c) Provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky, tzn., aby absolventi:

používali měřící přístroje k měření elektrických parametrů a charakteristik elektrotechnických prvků a zařízení;volili nejvhodnější měřící metodu pro měření na elektrotechnických a elektronických zařízeních a přístrojích;měřili elektrické veličiny a jejich změny v elektrických a elektronických obvodech a příslušných obvodových prvcích;analyzovali a vyhodnocovali výsledky uskutečněných měření a přehledně o nich zpracovávali záznamy;využívali naměřené hodnoty pro kontrolu a diagnostiku zařízení, k odstraňování jejich závad, uvádění do provozu, seřizování a provozní nastavení.

d) Číst a tvořit technickou dokumentaci, uplatňovat zásady normalizace a graficky komunikovat, tzn., aby absolventi:

rozuměli různým způsobům technického zobrazování; četli a tvořili různé druhy technické a elektrotechnické dokumentace; využívali normy a další zdroje informací při řešení elektrotechnických úloh.

e) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn., aby absolventi:

chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem;znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence;osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik;znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce);byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout.

f) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn., aby absolventi:

chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku;dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti;dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana).

g) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn., aby absolventi:

znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení;zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady;efektivně hospodařili s finančními prostředky;nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.

h) Provádět činnosti v oblasti průmyslové elektroniky, tzn., aby absolventi:

navrhovali komplexní řešení technologických výrobních procesů s využitím neprogramovatelných i programovatelných technologických průmyslových regulátorů;diagnostikovali a odstraňovali poruchy složitých systémů průmyslové elektrotechniky a elektroniky;prakticky a efektivně uplatnili přehled o komponentech a součástkové základně využívané v průmyslové elektronice.

i) Provádět činnosti v oblasti zabezpečovacích systémů, tzn., aby absolventi:

navrhovali, instalovali, programovali a zajišťovali údržbu i servis systémů elektrické zabezpečovací signalizace, elektrické požární signalizace, průmyslové televize, integrovaných systémů a systémů ochrany a monitorování vozidel.

UČEBNÍ PLÁN
Škola

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno, 261 01 Příbram

Kód a název RVP 26-41-L/01   Mechanik elektrotechnik  
Název ŠVP Průmyslová elektronika a zabezpečovací systémy
Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 29. 5. 2008, č. j. 6 907/2008-23.
 
Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Český jazyk a literatura 3 2,5 3 3
Cizí jazyka a konverzace 2,5 3 2,5 3
Dějepis 1      
Společenskovědní základ 1 1 1 1
Fyzika 2 1 1  
Chemie 1      
Základy biologie a ekologie 1      
Matematika 3 3 3 3
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační a komunikační technologie 1 1 1 1
Ekonomika    2 1  
Technická dokumentace 2      
Materiály a technologie 2      
Základy elektrotechniky 4,5 1,5    
Elektrická měření   2,5 2,5 1
Elektronika   2 2 2
Číslicová technika   2 1,5 1
Průmyslová elektronika       2
Zabezpečovací systémy     1 2
Odborný výcvik 6 9 12 9
Celkem hodin týdně 32 32,5 33,5 30

Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání 211/2010 Sb, jmenuje zdrovotní omezení pro obor:

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik - omezení 3, 22

3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

22. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Kontakt

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno 100
26101 Příbram

IČ: 00659771
DIČ: CZ00659771
IZO školy: 110 450 931
REDIZO: 600007928
Datová schránky: 8yrjud6
Číslo účtu: 11439211/0100

E-mail: info@dubno.cz
Web: www.dubno.cz
Telefon: 318 679 041

RP_OV.jpgproge_CAD.pngAEDOP_Vzdelavani_pro_konkurenceschopnost.pngNarodni plan obnovySbirej tonerUNOV3

© 2021 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Veškerá práva vyhrazena.