Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Dubno

Dubno 100, 261 01 Příbram 1

Zřizovatelem je Středočeský kraj
logo kraj

Telefon: 318 679 041
Email: .
IČ: 00659771

Menu

Přeložit

Přihlásit

Přihlásit se mohou jen registrovaní uživatelé (učitelé)!

Autotronik 39-41-L/01 (RVP Autotronik)

Střední vzdělání s maturitou

Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při diagnostikování, údržbě a opravách motorových a přípojných vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se v automobilové výrobě, opravárenských provozech, servisech, ve stanicích technické kontroly (STK) a stanicích měření emisí (SME) apod., při zajišťování technicko organizačních a materiálových požadavků nebo při obsluze diagnostických zařízení. Absolventi získají dovednosti ve vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, pro zajišťování potřebného materiálu a náhradních dílů apod. nebo při provádění montáže a demontáže, oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí, funkční kontroly po provedené opravě a seřízení.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C.

Zdroj: NÚOV

 • Ve třetím ročníku probíhá výuka řízení motorových vozidel jako příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C (osobní a nákladní automobily).

Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při výrobě, diagnostikování, údržbě a opravách motorových a přípojných vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se
v opravárenských provozech, v servisní oblasti, ve stanicích technické kontroly (STK) a stanicích měření emisí (SME), při výrobních i v technicko-organizačních činnostech.

Absolvent umí provádět diagnostická měření, montáže a demontáže, opravy, údržbu, seřízení a výměny dílů a celků vozidel, včetně jejich elektrických a řídících systémů.

Ve třetím ročníku má žák možnost získat zdarma řidičské oprávnění skupiny C.

Žáci byli vedeni provádět montáže, opravy a seřízení vozidel tak, aby absolventi:

 • dokázali správně organizovat svoji práci a své pracoviště,
 • prováděli základní úkony při ručním a strojním zpracování technických materiálů,
 • používali vhodnou technickou dokumentaci pro daný typ vozidla a vyhledali v ní potřebné parametry, pracovní postupy a technické specifikace, využili znalostí z elektrotechniky a elektroniky,
 • orientovali se v technických výkresech, dílenských příručkách a schématech obsažených v servisní dokumentaci, včetně schémat elektrických, elektronických, pneumatických a hydraulických zařízení,
 • správně používali stroje, nástroje, zařízení, montážní nářadí, montážní přípravky a pomůcky, zdvihací a jiná pomocná zařízení, ruční mechanizované nářadí a jeho příslušenství,
 • identifikovali závady a příčiny závad u vozidel, jejich jednotlivých agregátů a prvků s využitím běžných i speciálních měřidel, měřících přístrojů, diagnostických prostředků a zařízení a stanovili další postup při práci na vozidle, dodržovali odpovídající a bezpečný technologický postup pro demontáž, opravu a montáž agregátů, vozidel a jejich částí,
 • volili metody měření, měřící pomůcky, diagnostické prostředky a zařízení pro zjišťování technického stavu vozidel, technologické postupy měření, diagnostiky, kontroly a přezkoušení funkčnosti smontovaných mechanizmů a zařízení,
 • prováděli opravy vozidel, včetně oprav elektrických obvodů a elektrické výstroje vozidel, měření, seřízení a nastavení předepsaných parametrů,
 • na základě pohovoru se zákazníkem stanovili potřebu opravy, předběžnou cenu a provedli příjem vozidla do opravy a předání vozidla zákazníkovi,
 • vyplnili, případně i vytvořili a efektivně zpracovali dokumentaci potřebnou pro provoz a opravy vozidel s pomocí výpočetní techniky,
 • znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence. Chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i všech dalších zúčastněných osob. Znali zásady poskytování první pomoci,
 • chápali kvalitu své práce jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména firmy.
 • zvažovali před provedením určité činnosti možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí,
 • nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.
UČEBNÍ PLÁN
Škola

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno, 261 01 Příbram

Kód a název RVP 39-41-L/01   Autotronik   
Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23.
 
Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Český jazyk a literatura 3 2,5 3 3
Cizí jazyk a konverzace 2,5 3 2,5 3
Dějepis 1      
Společenskovědní základ 1 1 1 1
Fyzika 2 1 1  
Chemie 1      
Základy biologie a ekologie 1      
Matematika 3 3 3 3
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační a komunikační technologie 1 1 1 1
Ekonomika    2 1  
Technické kreslení 2 1    
Strojnictví 2      
Strojírenská technologie 1,5      
Technická mechanika   2    
Elektrotechnika 1      
Elektrické příslušenství   1 1,5 1,5
Elektronika   2   1
Motorová vozidla 1 1,5 1,5 2,5
Diagnostika a opravy vozidel 1 1 1,5 3
Řízení motorových vozidel     2  
Odborný výcvik 6 9 12 9
Celkem hodin týdně 32 33 33 30

Co nás čeká

 • Poslední aktualizace: pondělí 20 září 2021, 11:57:17.

Dnes: 128 >> Včera: 401 >> Tento týden: 3482 >> Tento měsíc: 15051 >> Celkem: 1590234

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Go to top