Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Dubno

Dubno 100, 261 01 Příbram 1

Zřizovatelem je Středočeský kraj
logo kraj

Telefon: 318 679 041
Email: .
IČ: 00659771

Přeložit

Přihlásit

Přihlásit se mohou jen registrovaní uživatelé (učitelé)!

Automechanik 23-68-H/01 (RVP Mechanik opravář motorových vozidel)

Střední vzdělání s výučním listem

Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při opravách motorových a přípojných vozidel.

Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), stanicích měření emisí (SME) apod., při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, obsluhy diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod.

Podle profilace přípravy mohou získané odborné kompetence vytvářet předpoklady pro opravy osobních automobilů, nákladních automobilů a přívěsů a návěsů nebo motocyklů. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C.

Zdroj: NÚOV

 • Ve třetím ročníku probíhá výuka řízení motorových vozidel jako příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C (osobní a nákladní automobily).
 • Délka studia: 3 roky
 • Ukončení studia: výuční list
 • Podmínky přijetí: ukončení ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče (lékařská prohlídka)
 • Přijímací zkoušky: NE (výběr podle prospěchu ze ZŠ)
 • Počet přijímaných žáků: 30

Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při opravách motorových a přípojných vozidel.

Úspěšný absolvent oboru je kvalifikovaný pracovník schopný samostatné činnosti v oblasti údržby, diagnostiky a oprav silničních motorových vozidel. Najde uplatnění ve firmách, které se zabývají opravami osobních automobilů, nákladních automobilů, stanicích technické kontroly
a stanicích měření emisí.

Jako další uplatnění lze považovat oblast distribuce a prodeje náhradních dílů a příslušenství, výroby, montáže a demontáže silničních motorových vozidel.

Ve třetím ročníku má žák možnost získat zdarma řidičské oprávnění skupiny C.

Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání, zvýšit svoji kvalifikaci si může dalším studiem.

Žáci byli vedeni provádět montáže, opravy a seřízení vozidel tak, aby absolventi:

 • dokázali správně organizovat svoji práci a své pracoviště,
 • používali vhodnou technickou dokumentaci pro daný typ vozidla a vyhledali v ní potřebné pracovní postupy a technické specifikace,
 • orientovali se v technických výkresech a schématech obsažených v servisní dokumentaci, včetně schémat tekutinových a elektrických,
 • prováděli základní úkony při ručním a strojním zpracování technických materiálů,
 • správně používali stroje, nástroje, zařízení, montážní nářadí, montážní přípravky a pomůcky, zdvihací a jiná pomocná zařízení, ruční mechanizované nářadí a jeho příslušenství,
 • identifikovali závady a příčiny závad u vozidel, jejich jednotlivých agregátů a prvků s využitím běžných i speciálních měřidel, měřících přístrojů, diagnostických prostředků a zařízení a stanovili další postup při práci na vozidle,
 • dodržovali odpovídající a bezpečný technologický postup pro demontáž, opravu a montáž agregátů, vozidel a jejich částí,
 • prováděli seřízení a nastavení předepsaných parametrů,
 • prováděli opravy motorových a přípojných vozidel,
 • prováděli jednodušší opravy elektrických rozvodů a elektrické výstroje vozidel,
 • vyplnili dokumentaci potřebnou pro provoz a opravy vozidel,
 • znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i všech dalších zúčastněných osob, znali zásady poskytování první pomoci,
 • chápali kvalitu své práce jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména firmy,
 • zvažovali před provedením určité činnosti možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí,nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.


UČEBNÍ PLÁN
Škola

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno, 261 01 Příbram

Kód a název RVP23-68-H/01   Mechanik opravář motorových vozidel
Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23.
 
Vyučovací předmětPočet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník2. ročník3. ročník
Český jazyk a literatura222
Cizí jazyk a konverzace222
Občanská nauka111
Fyzika11,5 
Chemie1  
Základy biologie a ekologie1  
Matematika21,52
Tělesná výchova111
Informační a komunikační technologie111
Ekonomika 12
Základy strojírenství3  
Technické kreslení2  
Elektrotechnika 1,51,5
Automobily12,51,5
Opravárenství a diagnostika 32
Řízení motorových vozidel  2
Odborný výcvik151515
Celkem hodin týdně333333
    

Co nás čeká

 • Poslední aktualizace: středa 03 červenec 2019, 06:43:39.

Návštěvnost webu: Dnes: 63 >> Tento týden: 63 >> Tento měsíc: 1261 >> Celkem: 1355530

Go to top