Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Dubno

Dubno 100, 261 01 Příbram 1

Zřizovatelem je Středočeský kraj
logo kraj

Telefon: 318 679 041
Email: .
IČ: 00659771

Menu

Přeložit

Přihlásit

Přihlásit se mohou jen registrovaní uživatelé (učitelé)!

Elektrikář 26-51-H/01 (RVP Elektrikář)

Střední vzdělání s výučním listem

Absolvent je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii.

Uplatní se při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, provozní elektrikář železniční dopravy, elektrotechnik-údržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení.

Zdroj: NÚOV

 • Ve třetím ročníku mají žáci možnost absolvovat přípravu ke zkouškám z vyhlášky č. 50/1970 Sb.. Po úspěšném složení zkoušky získávají kvalifikaci podle § 5 (pracovníci znalí), která je nutná pro práci na elektrických zařízeních.
 • Obor vzdělání Elekrikář je podporován stipendijním programem Středočeského kraje.
 • O zájmu firem o obsolventy oboru svědčí také to, že některé nabízejí žákům již od prvního ročníku stipendia.

Absolvent oboru vzdělání je středoškolsky vzdělaný odborník v elektrotechnice. Po absolvování nástupní praxe je připraven k výkonu náročných dělnických činností v oblasti prací na rozvodech elektrické energie  v obytných a průmyslových objektech, montáži, údržbě a opravách elektrických zařízení souvisejících s povoláním provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřicích a regulačních přístrojů.

Pro samostatnou činnost v oblasti rozvodu elektrické energie, montáže, údržby a oprav elektrických zařízení je nutné následně úspěšně vykonat zkoušky pro získání příslušné odborné způsobilosti v elektrotechnice podle platných právních předpisů. Žáci mají možnost získat toto osvědčení podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb.,  o odborné způsobilosti v elektrotechnice na konci vzdělávání.

Žáci v 3. ročníku vzdělávání absolvují základní odbornou přípravu na výkon činností v oblasti zabezpečovacích sytémů (teoretickou výukou i zaměřením části obsahu odborného výcviku).

Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání.

Obor vzdělání Elektrikář je podporován stipendijním programem Středočeského kraje a také stipendijním programem firmy Mubea Žebrák.

V odborné složce vzdělávání je absolvent připraven k tomu, aby: 

 • ovládal fyzikální základy elektrotechniky, aplikoval základní zákony v praxi,
 • ovládal odbornou technologii typickou pro elektrotechniku a byl schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešení praktických úkolů,
 • se orientoval v technických principech rozvodu a využívání elektrické energie,
 • rozlišovat při práci bezpečnostní a kvalifikační specifika pro práci a obsluhu na zařízeních nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí,
 • ovládal odbornou technologii typickou pro elektrotechniku a byl schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principu při řešení praktických úkolů,
 • uměl zapojovat, uvádět do provozu, diagnostikovat a opravovat s pomocí technické dokumentace elektrické obvody vždy v souladu s platnými normami a předpisy,
 • se uměl orientovat v technické dokumentaci, uměl ji samostatně číst používat a vytvářet i s využitím příslušných aplikačních programů výpočetní techniky, kreslit náčrty a schémata jednotlivých součástí  a elektrotechnických obvodů,
 • rozuměl funkčním principům používaných elektrických strojů a přístrojů, nejčastějším druhům elektronických zařízení, uměl tato zařízení v případě poruchy diagnostikovat a odstranit příčinu poruchy,
 • uměl provádět základní druhy elektrotechnických měření, volil optimální metodu měření a vyhodnotil naměřené hodnoty v souladu s požadavky na měření,
 • znal činnost základních obvodů bloků a přístrojů, samostatně vyhledával potřebné údaje v normách, tabulkách a diagramech, uměl správně používat konstrukční a elektronické prvky a nahrazovat je ekvivalentními,
 • uměl aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů, využívat různé formy grafického znázornění, používat a správně převádět jednotky,
 • dovedl pracovat s aplikačními programy pro návyky a konstrukci elektrotechnických zařízení,
 • dovedl se orientovat ve funkčních, přehledových, výrobních a montážních výkresech elektrických strojů a zařízení, dovedl se orientovat ve strojírenských a stavebních výkresech,
 • dbal na zabezpečování parametrů kvality procesů, výrobků nebo služeb,
 • měl odpovídající poznatky a návyky z oblasti BOZP, znal předpisy protipožární ochrany, hygieny práce a ochrany životního prostředí,
 • znal nejpoužívanější technické výrazy v cizím jazyce,
 • uvědomil si základní ekologické souvislosti,
 • byl schopen dodržovat technologickou a pracovní kázeň,
 • chápal bezpečnost jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek pro získání či udržení certifikátu podle příslušných norem,
 • byl zvyklý používat osobní ochranné a pracovní prostředky dle platných předpisů pro jednotlivé činnosti,
 • byl schopen se trvale přizpůsobovat rostoucím požadavkům rozvoje elektrotechniky a elektroniky. 

Provozní elektrikář:

 • rozuměl technickým principům výroby a rozvodu elektrické energie,
 • vykonával přípravné činnosti pro instalaci vodičů, instalačních armatur, rozvaděčů a ochran,
 • zhotovoval kabelové přípojky, pokládal kabely, montoval a připojoval rozvodné skříně, koncovky
  a lokalizoval vzniklé poruchy a závady na provedené elektroinstalaci,
 • demontoval, opravoval a sestavoval mechanismy nebo části elektrických strojů a zařízení,
 • opravoval vzniklé závady na běžných elektrospotřebičích. 

Elektrikář bezpečnostních systémů:

 • řešil elektrické a elektronické obvody a jejich zapojení, volil optimální součástky a materiály, kontroloval funkci a měřil jejich parametry,
 • diagnostikoval a odstraňoval závady v zapojeních a obvodech,
 • navrhoval řešení elektronického zabezpečení objektu,
 • nakládal s důvěrnými a tajnými informacemi,
 • navrhoval aplikace uzavřených televizních okruhů, systémů technické ochrany a evidence zboží,
 • prováděl montáž a instalaci,
 • prováděl údržbu a servis.
UČEBNÍ PLÁN
Škola

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno, 261 01 Příbram

Kód a název RVP 26-51-H/01   Elektrikář  
Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23.
 
Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník
Český jazyk a literatura 2 2 2
Cizí jazyk a konverzace 2 2 2
Občanská nauka 1 1 1
Fyzika 1 1,5  
Chemie 1    
Základy biologie a ekologie 1    
Matematika 2 1,5 2
Tělesná výchova 1 1 1
Informační a komunikační technologie 1 1 1
Ekonomika   1 2
Základy elektrotechniky 5    
Elektrotechnická měření   3 2
Elektronika   2,5  
Elektrotechnologie 1 1,5  
Provozní elektrotechnika      2
Bezpečnostní systémy      2
Odborný výcvik 15 15 15
Celkem hodin týdně 33 33 32

Co nás čeká

 • Poslední aktualizace: pondělí 20 září 2021, 11:57:17.

Dnes: 132 >> Včera: 401 >> Tento týden: 3486 >> Tento měsíc: 15055 >> Celkem: 1590238

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Go to top