Seznam a popis projektů realizovaných v naší škole

INOVACE VE VZDĚLÁNÍ V KONTEXTU DIGITALIZACE (NPO 3.1 2022-2024)

 

    


GRANTOVÝ PROGRAM: Cesta k úspěšné budoucnosti
Studentské granty – kurzy v roce 2024
Školení pokročilých technologií pro servis moderních vozidel

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků The Velux Foundations

V roce 2024 získala SOŠ a SOU Dubno nadační příspěvek na realizaci dvoudenního školícího cyklu vybraných dílenských servisních technologií pro moderní vozidla. Rozsah školení je nad rámec školních vzdělávacích programů mimo školní výuku pro 20 vybraných žáků (napříč ročníky) oboru vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01. Hlavním důvodem je snaha o propojení školního prostředí s reálným světem práce v daním oboru. Vzdělávací cyklus (dále jen kurz) přinese žákům nové poznatky, zkušenosti a dovednosti při práci s nejnovějšími technologiemi, které jsou využívány v současných moderních firmách automobilového průmyslu. Tím se zvýší šance absolventů školy snáze se uplatnit na trhu práce. Cílová skupina žáků bude vybrána na základě jejich dosavadních studijních výsledů a zájmu o daný obor, tj. jako motivační BONUS pro nejlepší žáky. Tím se ještě více posílí jejich motivace k řádnému studiu, reprezentaci školy na veřejnosti a následnému setrvání v dané profesi. Motivačním nástrojem pro úspěšné absolventy vzdělávacího kurzu bude získání CERTIFIKÁTU, kterým se budou moci prokázat při vstupních pohovorech. Výstupovým stavem projektu je zvýšení odborných znalostí nad rámec RVP a ŠVP a současně i posílená motivace ke studiu 20 vybraných žáků napříč všemi ročníky oboru vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01. Cílová skupina by měla získat odborné znalosti a dovednosti nad rámec běžné výuky (RVP+ŠVP) a usnadnit uplatnění absolventů na trhu práce po ukončení studia - přiblížení školní prostředí reálnému automobilovému průmyslu. Hlavním důvodem je snaha o propojení školního prostředí s reálným světem práce v daném oboru a současně ukotvení zájmu žáků setrvat u vybraného oboru vzdělání. Tímto projektem se prokazatelně zvýší úroveň současného odborného vzdělávání - AUTO oborů a prestiž daného oboru vzdělání i celé školy. Vybraná cílová skupina bude mít možnost získat kvalifikační nadstavbu nad běžnou výukou dle RVP a ŠVP formou pozitivního zážitku.

Závěrečné zhodnocení projektu:
Ve dnech 13. 3. 2024 - 14.3.2024 proběhla realizace dvoudenního školícího cyklu vybraných dílenských servisních technologií pro moderní vozidla. Rozsah školení byl nad rámec školních vzdělávacích programů mimo školní výuku pro 20 vybraných žáků (napříč ročníky) oboru vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01. Hlavním důvodem realizace předmětné aktivity byla snaha o propojení školního prostředí s reálným světem práce v daném oboru, což se realizací této aktivity 100% podařilo.
 
FOTODOKUMENTACE 5 FOTODOKUMENTACE 6 FOTODOKUNETACE 1
 

Uzavřená smlouva

 

 

Modernizace praktické výuky autooborů

V letošním školním roce získala naše škola FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA REALIZACI PROJEKTU VYHLÁŠENÉHO MIN. PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A REALIZOVANÝ SPOL. MAS BRDY MODERNIZACE PRAKTICKÉ VÝUKY AUTO OBORŮ

Strategickým cílem projektu bylo zvýšit odborné kompetence žáků studijního oboru Autotronik a učebního oboru Automechanik. Z těchto důvodů se naše škola zapojila do tohoto projektu a podařilo se jí získat téměř milionovou finanční podporu na pořízení nejnovější technologie pro diagnostiku, opravy a seřizování technických komponentů soudobých osobních, užitkových i nákladních automobilů.

V rámci tohoto projektu byly zakoupeny následující sestavy  technických zařízení:

  •  Univerzální zkušební stolice pro diagnostiku alternátorů, regulátorů, spouštěčů, diodových desek a dalšího elektro vybavení vozidel.
  •  Modulárně řešený komplex pro měření emisí zážehových a vznětových motorů, schválený pro oficiální měření emisí.
  •  Automatický přístroj pro servis klimatizací s chladivem R 1234yf, který vyhovuje nejvyšším požadavkům na zařízení pro servis klimatizačních systémů soudobých automobilů, jeho servisní funkce splňují  technicky náročné evropské normy.

Pro žáky školy tak byly vytvořeny optimální podmínky pro další zvýšení kvality polytechnického vzdělávání za pomoci moderního materiálně technického vybavení včetně nových výukových trendů a metod. Realizací tohoto projektu se  škole podařilo nejen udržet status moderního vzdělávacího komplexu, ale ještě více propojit teoretický svět školního prostředí s praktickým životem odborných firem.


Modernizace teoretického a praktického vyučování

V rámci projektu Modernizace teoretického a praktického vyučování plánuje škola zakoupit 50 kusů tabletů pro žáky naší školy. Tablety usnadní implementaci inovativních metod do výuky zejména v rámci jazykového a polytechnického vzdělávání.

Praktické vyučování bude v rámci předmětného projektu modernizováno nákupem 3 ks výukových panelů pro zkvalitnění praktické výuky ve školních dílnách (podpora maker kultury ve školním prostředí). Toto elektronické vybavení dokáže přiblížit školní výukové prostředí reálnému prostředí současné automobilové praxe. Využívat jej budou zejména žáci učebního oboru Automechanik a maturitních oborů Autotronik a Požární ochrana.

Specifika simulačních systémů:
1. Common – Rail diesel vstřikovací systém
2. MPI benzínový vstřikovací systém
3. ABS ( Bosch 5.3. – osobní automobil)


Automobilové mechatronické výukové systémy tak pomohou zkvalitnit zejména odborné dovednosti a kompetence absolventů a usnadnit jejich připravenost pro současné požadavky automobilového průmyslu. Tyto výukové systémy věrně simulují reálnou činnost daného systému, jsou složeny z originálních dílů a poskytují také možnosti připojení diagnostických přístrojů. Pro snadnou využitelnost nejen ve školní dílně, ale i například v rámci teoretického vyučování ve školní učebně, jsou tyto výukové pomůcky dodávané v praktickém mobilním provedení.

Celý projekt ,,Modernizace teoretického a praktického vyučování“ v hodnotě 1 812 000,- Kč bude financován z prostředků Středočeského kraje.


Podpora odborného vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo program na podporu odborného vzdělávání.

Rozvojový program je pro střední odborné školy vyučující žáky ve víceoborových třídách a jednooborových méně početných třídách ve vybraných oborech vzdělání.

Cílem rozvojového programu je zajistit zlepšení kvality vzdělávání právnických osob vykonávajících činnost středních škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „střední školy") v těch oborech vzdělání, které lze z pohledu potřeb trhu práce, popřípadě i z pohledu unikátnosti a tradice považovat v daném území za nenahraditelné, (dále jen „vybrané obory). V těchto vybraných oborech z důvodu nízkého zájmu žáků o vzdělávání nebo i z důvodu objektivně nižší potřeby takto specializovaných budoucích odborníků je nutné vzdělávat žáky ve třídách s nižším počtem žáků, a to jak ve třídách s žáky 2 – 4 oborů vzdělání, (dále jen „víceoborové třídy"), tak i ve třídách s nižším průměrným počtem žáků v daném oboru na 1 třídu, než je hodnota stanovená krajským úřadem v krajském normativu pro daný obor vzdělání na rok 2014 podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „jednooborové třídy").

Ve školách Středočeského kraje mohou být z Rozvojového programu MŠMT, za splnění stanovených podmínek, finančně podpořeny školy, které vyučují žáky v oborech vzdělání (v málopočetných a víceoborových třídách) dle přiložené přílohy.

Převzato ze stránky Středočeského kraje


Digitální učební materiály

Jedním z cílů projektu Moderní škola je tvorba a ověřování Digitálních učebních materiálů.

Digitální učební materiály jsou dostupné v elektronické podobě, jsou využitelné přímo ve výuce bez dalších úprav. Nejčastěji se jedná o pracovní listy, prezentace, audio a video ukázky.
Digitální učební materiály můžeme pro zjednodušení přirovnat ke kostičkám stavebnice LEGO®, protože i ty jsou dílčí, lze je různě kombinovat a způsob jejich použití závisí na konkrétním uživateli. Stejně jako kostičky stavebnice můžete i digitální učební materiály využívat bez podrobných metodických návodů, složitých úprav či dalšího speciálního softwarového vybavení.

Klíčovou vlastností všech digitálních učebních materiálů je jejich propojení s konkrétními očekávanými výstupy, které jsou jako povinné položky definované v rámcových vzdělávacích programech. Výjimky jsou pouze dvě. Průřezová témata, kde očekávané výstupy nejsou povinné a materiál zařadíte pouze do tematických okruhů. Druhou výjimkou je předškolní vzdělávání, kde své materiály řadíte do činností, témat nebo jejich kombinací.

Ideální digitální učební materiál nenahrazuje samotnou výuku, ale vhodně ji doplňuje a podporuje aktivitu žáků. Digitální učební materiály nabízejí pohled na souvislosti, kladou otázky, vyzývají k činnostem.


EU peníze

Moderní škola

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga a/nebo absolvováním speciálních programů pro pracovníky školy.


 Redukce energetické náročnosti

Název projektu:
Redukce energetické náročnosti areálu SOŠ a SOU Dubno

Operační program/oblast podpory, příp. finanční mechanismus/priorita
Operačního programu Životní prostředí/Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

Cíl projektu
Snížení energetické náročnosti areálu SOŠ a SOU Dubno.


Zelená škola

 

 

 

Kontakt

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno 100
26101 Příbram

IČ: 00659771
DIČ: CZ00659771
IZO školy: 110 450 931
REDIZO: 600007928
Datová schránky: 8yrjud6
Číslo účtu: 11439211/0100

E-mail: info@dubno.cz
Web: www.dubno.cz
Telefon: 318 679 041

RP_OV.jpgproge_CAD.pngAEDOP_Vzdelavani_pro_konkurenceschopnost.pngNarodni plan obnovySbirej tonerUNOV3

© 2021 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Veškerá práva vyhrazena.