logo Středočeský kraj

Přijímací řízení

PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024


Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2023/2024

Přijímací řízení se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 59 až 61), a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění.

Ustanovení k přijímacímu řízení získáte na stránkách MŠMT.

Obecné informace k přijímacímu řízení do 1. ročníků školního roku 2023/2024.


Škola vyhlásila 2 kolo přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2023/2024.Předpoklady (podmínky), kritéria, počty přijímaných žáků, obory vzdělání - 2. kolo

Bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníků 2023/2024 pro následující obory (denní forma studia):

 Obor   Počet přijímaných žáků   Předpoklady a kritéria přijímacího řízení  Zakončení
 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 3 předpoklady a kritéria  maturitní zkouška 
39-08-M/01 Požární ochrana  2  maturitní zkouška 
 36-52-H/01 Instalatér 2 předpoklady a kritéria  závěrečná zkouška (výuční list) 
23-51-H/01 Strojní mechanik 9  závěrečná zkouška (výuční list) 

Výsledky přijímacího řízení 1.kolo

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníků učebních oborů pro školní rok 2023/2024:

Mechanik opravář motorových vozidel

Elektrikář

Instalatér

Strojní mechanik

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníků maturitních oborů pro školní rok 2023/2024:

Autotronik

Bezpečnostně právní činnost

Mechanik elektrotechnik

Požární ochrana

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníků maturitních oborů pro školní rok 2023/2024 po náhradním termínu:

Bezpečnostně právní činnost (NT)

Požární ochrana (NT)

Odvolání:

Vzor odvolání

Předpoklady (podmínky), kritéria, počty přijímaných žáků, obory vzdělání - 1. kolo

Bylo vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníků 2023/2024 pro následující obory (denní forma studia):

 Obor   Počet přijímaných žáků   Zakončení  Předpoklady a kritéria přijímacího řízení 
 39-41-L/01 Autotronik  11 (10 + 1 na odvolání)   maturitní zkouška  předpoklady a kritéria
 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost   30 (29 + 1 na odvolání)   maturitní zkouška 
 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik  12 (11 + 1 na odvolání)  maturitní zkouška 
 39-08-M/01 Požární ochrana   23 (22 + 1 na odvolání)   maturitní zkouška 
 26-51-H/01 Elektrikář  20 (19 + 1 na odvolání)  závěrečná zkouška (výuční list)  předpoklady a kritéria
 36-52-H/01 Instalatér  14 (13 + 1 na odvolání)  závěrečná zkouška (výuční list) 
 23-68-H/01 Mechanik opravář motor. vozidel   20 (19 + 1 na odvolání)   závěrečná zkouška (výuční list) 
 23-51-H/01 Strojní mechanik  12 (11 + 1 na odvolání)  závěrečná zkouška (výuční list) 

Přihláška a další přílohy k přihlášce

Uchazeč může podat maximálně 2 přihlášky bez talentových zkoušek (plus navíc přihlášky na obory s talentovou zkouškou).

Přihlášky na SŠ vydává základní škola (růžový formulář) 

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole je nutné odevzdat nejpozději do 1. března 2023

Přihlášku můžete:

 1. poslat doporučeně,
 2. přinést osobně na ředitelství školy (přihlášky se přijímají každý pracovní den od 7 do 14 hod, včetně pátku).

Co všechno musím spolu s přihláškou odevzdat?

 • vysvědčení (pokud není klasifikace potvrzená přímo v přihlášce)
 • zdravotní způsobilost (nechat potvrdit lékařem přímo v přihlášce)
 • doporučení školského poradenského zařízení (pedagogická poradna - u uchazečů žádajících úlevu u přijímacích zkoušek - jen maturitní obory)
 • prohlášení o datové schránce (pro vlasníky datové schránky FO povinné, pro ostatní dobrovolné) - formulář ke stažení níže
 • čestné prohlášení o pobytu cizince (povinné pouze pro cizince) - formulář ke stažení níže

Více podrobností nalzenete v předpokladech a kritériích - viz tabulka nahoře. 

Ke stažení:

Přihláška ke stažení

Prohlášení o datové schránce - formulář (pro vlasníky datové schránky FO povinné, pro ostatní dobrovolné)

Čestné prohlášení o pobytu cizince - formulář (povinné pro cizince, ostatní nevyplňují)Průběh přijímacího řízení

 • obory zakončené maturitní zkouškou

31. ledna 2023 vyhlásila škola prostřednictvím ředitele školy 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníků 2023/2024, včetně stanovení předpokladů a kritérií pro přijetí a počtu přijímaných žáků do jednotlivých oborů.

Do 1. března 2023 je třeba podat řediteli školy vyplněnou přihlášku a případné přílohy k přihlášce.

V druhé polovině března škola zašle uchazečům informační dopis s přiděleným identifikačním kódem a pozvánku k jednotným přijímacím zkouškám.

13. a 14. dubna 2023 se konají jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace. Pokud se uchazeč pro vážné důvody nemůže ke zkoušce dostavit, může nejpozději do 3 dnů svoji neúčast písemně omluvit řediteli školy, a tím požádat o náhradní termín pro její vykonání. (Náhradní termín je stanoven na 10. a 11. května 2023.)

28. dubna 2023 škola obdrží výsledky JPZ od CERMATu. Tento den má účastník řízení právo nahlížet od 10:00 do 12:00 hod v personálním oddělení školy do spisu.

28. dubna 2023 škola v odpoledních hodinách zveřejní výsledky přijímacího řízení. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách a vývěsce školy pod identifikačním číslem uchazeče (nebude zasíláno poštou). Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

V případě přijetí potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno rozhodnutí o přijetí, tj. do 16. května 2023. Pokud uchazeč/ZZ neodevzdá zápisový lístek v dané lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – uchazeč nebude na daný obor přijat.

Pokud uchazeč nebyl přijat, může podat do 3 pracovních dnů ode dne rozhodnutí o nepřijetí odvolání.

 • obory zakončené závěrečnou zkouškou (výučním listem)

31. ledna 2023 vyhlásila škola prostřednictvím ředitele školy 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníků 2023/2024, včetně stanovení předpokladů a kritérií pro přijetí a počtu přijímaných žáků do jednotlivých oborů.

Do 1. března 2023 je třeba podat řediteli školy vyplněnou přihlášku a případné přílohy k přihlášce.

V druhé polovině března škola zašle uchazečům informační dopis s přiděleným identifikačním kódem.

20. dubna 2023 má účastník řízení právo nahlížet od 10:00 do 12:00 hod v personálním oddělení školy do spisu.

24. dubna 2023 škola zveřejní výsledky přijímacího řízení. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách a vývěsce školy pod identifikačním číslem uchazeče (nebude zasíláno poštou). Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

V případě přijetí potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno rozhodnutí o přijetí, tj. do 10. května 2023. Pokud uchazeč/ZZ neodevzdá zápisový lístek v dané lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – uchazeč nebude na daný obor přijat.

Pokud uchazeč nebyl přijat, může podat do 3 pracovních dnů ode dne rozhodnutí o nepřijetí odvolání.Jednotné přijímací zkoušky (JPZ)

Uchazeči do oborů zakončenéých maturitní zkouškou jsou ze zákona povinni konat jednotné přijímací zkoušky formou didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace. Započítávají se vždy lepší výsledky ze dvou možných. Výsledky JPZ se musí podílet na celkovém výsledku minimálně 60 %.

Termíny JPZ:

 • 1. termín 13. dubna 2023
 • 2. termín 14. dubna 2023

Náhradní termíny:

 • 1. náhradní termín 10. května 2023
 • 2. náhradní termín 11. května 2023

Povolené pomůcky u jednotných přijímacích zkoušek:

 • psací potřeby (propisovací tužka nesmí být gumovací, musí mít modrou nebo černou barvu a nesmí propíjet), zvýrazňovače
 • rýsovací potřeby (tužka, 2 pravítka, kružítko, úhloměr)

Zakázané pomůcky u jednotných přijímacích zkoušek:

 • mobilní telefon, tablety, notebooky
 • chytré hodinky
 • kalkulačka
 • Pravidla českého pravopisu
 • Slovník spisovné češtiny
 • Matematické, fyzikální a chemické tabulky

Příprava k jednotným přijímacím zkouškám

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prijimacky-bez-obav

https://procvicprijimacky.cermat.cz/
 
 Přijímací řízení do 3. ročníku oboru 39-41-L/01 Autotronik a 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik  

Probíhá přijímacího řízení do 3. ročníku 2023/2024 pro následující obory (denní forma studia):

 Obor   Počet přijímaných žáků   Zakončení  Předpoklady a kritéria přijímacího řízení 
 39-41-L/01 Autotronik  1   maturitní zkouška  předpoklady a kritéria
 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik  5  maturitní zkouška 

Přihláška do třetího ročníku oboru 39-41-L/01 Autotronik a 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik musí být podána nejpozději do 1. dubna 2023.

Výsledky budou vyhlášeny 16. června 2023.

Kontakt

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno 100
26101 Příbram

IČ: 00659771
DIČ: CZ00659771
IZO školy: 110 450 931
REDIZO: 600007928
Datová schránky: 8yrjud6
Číslo účtu: 11439211/0100

E-mail:
Web: www.dubno.cz
Telefon: 318 679 041