logo Středočeský kraj

Adaptační kurz

Je realizován v prostředí školy a zúčastňují se ho jednotlivé třídní kolektivy se svým třídním učitelem.

Naší snahou je zajistit příznivé klima v nově utvářených třídních kolektivech, navodit atmosféru důvěry a přispět k rozvoji sociálních dovedností našich žáků. Zároveň se podrobněji seznámí s pravidly školy. Nedílnou součástí kurzu jsou sportovní aktivity.


AK školní rok 2022/2023

Adaptační kurz prvních ročníků je součástí preventivního programu školy. Jeho cílem je zajistit nastartování vhodného klimatu v nově se utvářejícím třídním kolektivu. Žáci přicházejí z různých základních škol i jiných typů škol, např. do oboru Požární ochrana jsou soustředěni žáci z celého území České republiky. Jedná se tedy o seznamovací kurz, kdy mají žáci možnost se poznat lépe mezi sebou, poznat svého třídního učitele a další učitele ze školy, především pracovníky ŠPP, kteří kurz zaštiťují. V rámci této aktivity je snahou managementu školy včetně všech zainteresovaných pedagogických pracovníků, v co největší míře eliminovat výskyt společensky nežádoucích jevů, předejít zbytečným konfliktům, konfliktním situacím mezi samotnými žáky, ale i mezi žáky a učiteli, jasně vymezit základní pravidla Školního řádu, sankce za nedodržování pravidel, ale i ocenění za dobré výsledky apod. V letošním školním roce byl adaptační kurz uskutečněn v areálu školy a okolí. Náplní kurzu byly, jak aktivity sportovní (střelba, dobrodružné hry v lese, beach volejbal), tak aktivity seznamovací. Jeden den žáci trávili s třídním učitelem výletem v okolí Příbrami. Po skončení aktivit připravených na každý den, odcházeli žáci domů nebo na DM. Pro každé dítě (mladistvého) znamená přechod do nového školního zařízení zátěžovou situaci, a tedy nutnost postupně se vyrovnávat s nároky, které jsou na něho v rámci vyučovacího procesu kladeny. U každého se mohou projevit pocity nejistoty a úzkosti (v každém věkovém období). Nelze opomíjet podmínky, ze kterých dítě do školy přichází. Kurz napomáhá k navázání přátelských vztahů mezi žáky třídy, žáci se více dozvídají o sobě i svých učitelích. Je nutné konstatovat, že adaptační kurz se ukazuje jako přínosná aktivita nejen pro snadnější aklimatizaci nových žáků, ale i pro samotné pedagogické pracovníky a management školy.

 


 

Kontakt

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno 100
26101 Příbram

IČ: 00659771
DIČ: CZ00659771
IZO školy: 110 450 931
REDIZO: 600007928
Datová schránky: 8yrjud6
Číslo účtu: 11439211/0100

E-mail:
Web: www.dubno.cz
Telefon: 318 679 041