Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Dubno

Dubno 100, 261 01 Příbram 1

Zřizovatelem je Středočeský kraj
logo kraj

Telefon: 318 679 041
Email: .
IČ: 00659771

Přeložit

Přihlásit

Přihlásit se mohou jen registrovaní uživatelé (učitelé)!

39-08-M/01 Požární ochrana (RVP)

Délka studia: 4 roky

Ukončení studia: maturitní vysvědčení

Podmínky přijetí: ukončení ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče (lékařská prohlídka)

Přijímací zkoušky: ANO  (Český jazyk a literatura, Matematika - jednotná přijímací zkouška)

Další kritéria PŘ: prospěch ze ZŠ (8. a 9. ročník)

Počet přijímaných žáků: 30

Možnosti dalšího studia: vysoká škola nebo vyšší odborná škola podle výběru absolventa


Uplatnění absolventa a charakteristika oboru

Vzdělání zajistí přípravu na výkon služby v jednotkách hasičského záchranného sboru ČR, a to na pozicích hasič a strojník hasičského záchranného sboru, dále bude absolvent připraven na výkon služby v podnikových  a obecních jednotkách PO. Bude také schopen výkonu povolání technika požární ochrany, které lze uplatnit na trhu práce ve veřejném i soukromém sektoru.

Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věkovou hranici, absolvování speciálního odborného školení, zkoušky před zkušební komisí k ověřování odborné způsobilosti, testů zdravotní a psychické způsobilosti.

Ve třetím ročníku má žák možnost získat zdarma řidičské oprávnění skupiny C.


Odborné kompetence

Žáci byli připravováni k výkonu činnosti příslušníka nebo člena jednotek PO a technika požární ochrany tak, aby absolventi:

 • znali, dodržovali a uplatňovali práva a povinnosti příslušníka a povinnosti fyzických  a právnických osob na úseku požární ochrany;
 • znali teoretické základy požární ochrany a řídili se jimi;
 • osvojili si a při vykonávaných činnostech uplatňovali základní zásady ochrany obyvatelstva  a krizového řízení;
 • uplatňovali při svých činnostech poznatky o zásadách, hlavních úkolech a činnostech  v oblasti požární prevence;
 • znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úseku požární prevence;
 • uplatňovali při svých činnostech poznatky o výkonu státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany;
 • osvojili si základní zásady požární bezpečnosti staveb a technologií;
 • zvládali typické činnosti výkonu služby samostatně i v družstvu;
 • prováděli stanovené činnosti za běžných i ztížených podmínek při zdolávání mimořádných událostí;
 • využívali prostředky informačních a komunikačních technologií v rámci organizačního  a operačního řízení;
 • ovládali činnosti stanovené Cvičebním a Bojovým řádem jednotek požární ochrany (např. pořadový výcvik, technický výcvik, výcvik požárního družstva, taktické postupy zásahu apod.);
 • znali organizaci spojové služby požární ochrany (např. předpisy pro rádiové spojení, spojení u požárního zásahu, spojovací, signalizační a poplachová zařízení v požární ochraně apod.);
 • používali a obsluhovali prostředky požární ochrany (např. pracovní výstroj a výzbroj, sací  a výtlačné požární příslušenství, čerpadla, pomocné příslušenství, hasicí přístroje, mobilní požární techniku apod.);
 • dodržovali zásady stanovené pro jednotlivé činnosti odborných služeb v požární ochraně;
 • zpracovávali a vedli potřebnou dokumentaci požární ochrany;
 • osvojili si problematiku požární bezpečnosti plynových a elektrických zařízení;
 • znali vlastnosti technických materiálů a vyčetli z technické dokumentace potřebné údaje;
 • znali konstrukční provedení techniky používané v HZS, její elektrické vybavení a příslušenství;
 • řídili a organizovali údržbu a opravy techniky používané v HZS;
 • využívali při pracovních činnostech nejrůznější informační zdroje, např. technické výkresy a schémata vyskytující se v návodech k obsluze přístrojů a strojů, servisní příručky, návody apod.;
 • byli odborně připraveni k řízení motorových vozidel skupiny C;
 • osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik;
 • byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout;
 • znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení;
 • nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.

 

UČEBNÍ PLÁN
Škola

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno      

Dubno, 261 01 Příbram

Kód a název RVP 39-08-M/01   Požární ochrana                                          
Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 6. 5. 2009, č. j. 9325/2009-23.
 
Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Český jazyk a literatura 3 2,5 3 3
Cizí jazyka a konverzace 2,5 3 2,5 3
Dějepis 1      
Společenskovědní základ 1 1 1 1
Fyzika 2 1 1  
Chemie 1      
Základy biologie a ekologie 1      
Matematika 3 3 3 3
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační a komunikační technologie 1 1 1 1
Ekonomika       3,5
Materiály 2      
Technická dokumentace 3      
Technologie oprav   1 2 1
Elektrotechnika 2      
Zdolávání mimořádných událostí     2 2,5
Organizace a řízení PO      1 1
Ochrana obyvatelstva   1    
Krizové řízení     1  
Zdravotnická příprava   2 1
Požární prevence   1 1,5 2
Speciální chemie     1  
Zjištění příčin požárů       1
Technické prostředky PO 1,5 1 1 1,5
Technický výcvik   2   1
Řízení motorových vozidel     2  
Praktické vyučování 6 12 6 6
Celkem hodin týdně 32 33,5 32 33,5

 

 

 

Co nás čeká

 • Poslední aktualizace: čtvrtek 21 červen 2018, 10:22:59.

Návštěvnost webu: Dnes: 46 >> Tento týden: 46 >> Tento měsíc: 1241 >> Celkem: 1311301

Go to top