Maturitní zkoušky 2021

Maturitní zkouška se řídí platnou legislativou, tj. Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a maturitní vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel. 

Pro školní rok 2020/2021 se maturitní zkouška dále řídí opatřením obecné povahy č. j.: MSMT-3267/2021-1, vydaným 29. 1. 2021.

Veškeré informace ohledně maturitní zkoušky včetně výše jmenovaných předpisů najdete na stránkách https://maturita.cermat.cz/

Maturitní zkoušku může konal pouze žák, který úspěšně ukončil poslední ročník oboru vzdělání s maturitní zkouškou.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.


Upozorňujeme na změnu oproti předchozím rokům. Nově do společné části maturitní zkoušky (tj. státní zkoušky, která je spravovaná CERMATem) spadá pouze český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika formou didaktického testu. Písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka jsou od letošního školního roku již v kompetenci škol, spadají tady mezi profilové zkoušky.Aktuality

POZOR! MŠMT upravilo podobu maturitních zkoušek - shrnutí hlavních změn MZ.

Na základě vyhlášených změn došlo k úpravě dokumentů: Přehled povinných a nepovinných profilových zkoušek a Ustanovení ke konání profilových zkoušek.

Dále došlo k úpravě termínu praktických maturitních zkoušek.Přihlašování k maturitní zkoušce - jaro 2021

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do 1. prosince pro jarní zkušební období.

Předvyplněná přihláška Vám bude zaslána mailem ve druhé polovině listopadu

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte buď osobně ve škole Ing. Petře Traxlerové, popř. pošlete poštou. Oceníme, když do pravého horního rohu přihlášky připíšete tužkou Vaše telefonní číslo, na které Vás můžeme v případě potřeby kontaktovat. 

V případě nejasností se obracejte na mail .

Termíny jarních maturitních zkoušek

Písemné práce: 

Praktické maturitní zkoušky: 

Didaktické testy:

řádný termín

mimořádný termín

Ústní maturitní zkoušky:

Zkoušky společné části maturitní zkoušky 

Všechny zkoušky společné části MZ jsou konány formou didaktických testů a jejich výsledkem je pouze hodnocení: "uspěl"/"neuspěl" spolu s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. (Žák tedy nedostává známku a to ani v případě matematiky.)

Ve společné části žák koná povinně zkoušku:

Žák se může navíc přihlásit k povinné zkoušce:

Pokud si žák zvolí ve společné části cizí jazyk, automaticky musí konat z tohoto jazyka též profilovou zkoušku formou písemné práce a ústní zkoušky.

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky 

Obsah profilové části stanoví ředitel školy v souladu s ŠVP daného oboru. Profilová zkouška ověřuje kompletní znalosti a dovednosti získané v průběhu studia.

Přehled povinných a nepovinných profilových zkoušek, včetně formy a obsahu pro jarní a podzimní termín maturitních zkoušek 2021.

Ustanovení ke konání profilových zkoušek, délka a způsob konání pro jarní i podzimní termín maturitních zkoušek 2021

Témata ústních zkoušek profilové části MZ pro jarní a podzimní termín z odborných předmětů

Obor Autotronik  (4.MA)

Obor Bezpečnostně právní činnost (4.BS)

Obor Mechanik elektrotechnik (4.MA)

Obor Požární ochrana (4.PT)

Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJL

Školní seznam literárních děl pro jarní a podzimní termín ústních maturitních zkoušek 2021 z ČJL

Žák si připraví podle kritérií pro výběr 20 literárních děl ze školního seznamu literárních děl a odevzdá řediteli školy vlastní seznam:

  1. do 31. března 2021 pro jarní zkušební období,
  2. do 25. červena 2021 pro podzimní zkušební období.

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky dílo z celého školního seznamu.

Bianko formulář Osobní (žákovský) seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Vzor osobního seznamu

Upozornění: Vybraná díla musí být v seznamu očíslovaná.

Témata k ústní zkoušce z CJ

Cizí jazyky (shodná témata pro povinnou i nepovinnou zkoušku)

Povolené pomůcky

Přílohy:
Stáhnout soubor (Cermat_MZ_53_20.pdf)Maturitní zpravodaj 53/2020[Přihlašování k MZ, termíny]2493 kB
Stáhnout soubor (Cermat_MZ_52_19 přihlašování k MZ obecné.pdf)Maturitní zpravodaj 52/2019[Přihlašování k MZ, termíny]2232 kB
Stáhnout soubor (ZAKOVSKY_PRUVODCE_MATURITNI_ZKOUSKOU_MZ2019P_NOVY_WEB.pdf)Žákovský průvodce MZ[podzim 2019]860 kB
Stáhnout soubor (Maturitní_zpravodaj_51_19 fin.pdf)Maturitní zpravodaj 51/2019[Didaktické testy a výsledky]1865 kB
Stáhnout soubor (Maturitni_zpravodaj_47_18.pdf)Maturitní zpravodaj 47/2018[Základní informace]3252 kB
Stáhnout soubor (Cermat – MZ 50_19 fin.pdf)Maturitní zpravodaj 50/2019[Český jazyk]2895 kB
Stáhnout soubor (Cermat – MZ 49_19 fin.pdf)Maturitní zpravodaj 49/2019[Matematika]3713 kB
Stáhnout soubor (Cermat – MZ 48_19 fin.pdf)Maturitní zpravodaj 48/2019[Cizí jazyky]2386 kB